Добре дошли в сайта на Агенцията за ядрено регулиране


Нашият главен приоритет е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.

Основни принципи в нашата работа са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации.

Нашето убеждение е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

 

Действия към документ
Актуално
Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания 30.10.2014
Списък на допуснатите кандидати за длъжността “инспектор” в отдел “Аварийно планиране и готовност” към главна дирекция “Ядрена безопасност” 30.10.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експертиза на избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на КСК във връзка с удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” 14.10.2014
Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на АЯР" 06.10.2014
Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Текущ ремонт на работни помещения в административната сграда на АЯР с рег. № 9034201 30.09.2014
More…