Функции и структура

 ФУНКЦИИ

Агенцията за ядрено регулиране е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на неговите правомощия и осигурява технически дейността му. Председателят на агенцията е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона правомощия.

Председателят на агенцията:

1. в областта на държавното регулиране и контрола при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво:

а) организира подготовката и извършването на необходимите действия по издаване на лицензиите и разрешенията, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);

б) издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за безопасно осъществяване на дейностите по ЗБИЯЕ и изисква информацията, необходима за установяване изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения и спазването на

изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита;

в) осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасно използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения, включително на

съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност при въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

г) издава и отнема удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и за правоспособност на квалифицирани експерти по радиационна защита;

д) налага принудителните административни мерки и административните наказания в случаите, предвидени в ЗБИЯЕ;

е) възлага извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

ж) осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и предлага на Министерския съвет мерки за

координиране на тези дейности;

з) създава със заповед наблюдавани зони около ядрени съоръжения и други обекти с източници на йонизиращи лъчения;

2. в областта на прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и допълнителния протокол към него, както и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом):

а) проверява спазването на задълженията на Република България, за да не се допусне отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие;

б) в случаите, когато това е предвидено в Договора за Евратом, със споразумението и с допълнителния протокол към него, събира и предоставя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на Европейската комисия (ЕК) необходимата информация, включително чрез извършване на проверки;

в) осигурява провеждането на инспекции на територията на Република България от инспекторите на МААЕ и инспекторите на ЕК, включително осигуряването на достъп до проверяваните обекти за изпълнение на целите на инспекциите;

г) осъществява взаимодействие с компетентния орган по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба във връзка с обмена на информацията, отнасяща се до споразумението и допълнителния протокол към него;

3. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на

радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

4. осигурява представителството на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и към други международни организации;

5. осигурява представителството на агенцията в рамките на компетенциите си по ЗБИЯЕ в съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности и в работните групи по европейските въпроси на национално ниво и в рамките на правомощията си по ЗБИЯЕ предоставя на компетентните институции информацията, предвидена с Договора за Евратом;

6. е пълномощен представител на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (ОИЯИ - Дубна);

7. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) е член на управителния съвет на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и чрез определен от него представител участва в управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката;

8. предоставя на граждани, юридически лица и държавни органи обективна информация относно състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита; информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните

задължения;

9. внася ежегодно в Министерския съвет доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и за дейността на агенцията;

10. организира и координира подготовката и внася в Министерския съвет доклади в изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на

радиоактивни отпадъци;

11. изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка за уведомяване при авария и оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;

12. изпълнява функциите на централен орган, пункт за връзка и координатор по изпълнение на задълженията по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал;

13. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет наредби по прилагането на ЗБИЯЕ и предлага изменение и допълнение в тях, когато това е необходимо за усъвършенстване на нормативните изисквания при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от анализите на безопасността и развитието на технологиите;

14. определя със заповед състава на Консултативния съвет по въпросите на ядрената безопасност и на Консултативния съвет по въпросите на радиационната защита и ръководи заседанията им; председателят може да определи друго лице, което да ръководи заседанията на консултативните съвети;

15. изпълнява функциите на компетентен орган и пункт за връзка по системата на Европейския съюз за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност;

16. награждава служителите в агенцията по установения от закона ред;

17. упражнява и други предоставени му от закона правомощия.


СТРУКТУРА

Схема на организационната структура

Структурата на администрацията, регламентирана с Устройствения правилник на АЯР е съобразена със Закона за администрацията, който определя единни изисквания по отношение устройството на администрацията, подпомагаща всеки орган на власт.

При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.

На пряко подчинение на председателя са:

  • Главен секретар.
  • Служител по сигурността на информацията. Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задачите, произтичащи от закона и от нормативните актове по прилагането му. Служителят по сигурността на информацията планира и координира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка в агенцията.
  • Финансов контрольор. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.
  • Звено за вътрешен одит.

Администрацията на АЯР е организирана в една главна дирекция и четири дирекции, разпределени в обща и специализирана администрация. Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар.


Общата администрация е организирана в:


Специализираната администрация е организирана в:

  • Главна дирекция „Ядрена безопасност“. В състава на Главна дирекция "Ядрена безопасност" се включва териториалното звено в Козлодуй, което има статут на отдел и осъществява контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на съоръженията на площадката на АЕЦ "Козлодуй" в рамките на предоставената му от председателя на агенцията компетентност по реда на правилника.

Главна дирекция "Ядрена безопасност" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, ядрен материал, на дейностите по аварийно планиране и реагиране при ядрена или радиационна авария, както и по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения. Дирекцията е структурирана в следните отдели:

 

 

 

Действия към документ