Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел "Източници на йонизиращи лъчения"

Отдел "Източници на йонизиращи лъчения"

Отдел "Източници на йонизиращи лъчения"

- планира и провежда инспекции, предписва коригиращи мерки, оценява и препоръчва мерки за оптимизиране на радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) и при извеждане от експлоатация на обекти с радиоактивни вещества, по утвърдени от председателя на АЯР вътрешни процедури;
- извършва радиационни измервания при инспектиране на обекти с ИЙЛ;
- оценява представени от заявителите документи и изисква при необходимост допълнителна информация за установяване спазването на нормативните изисквания за радиационна защита, подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ, по утвърдени от председателя на АЯР вътрешни процедури;
- участва в състава на квалификационната изпитна комисия по чл. 66, ал. 2 от ЗБИЯЕ;
- извършва анализи и оценка на безопасността, свързани с регулиращите и контролни функции при дейности с ИЙЛ, включително по отношение на лъчезащитни проекти на обекти с ИЙЛ, по утвърдени от председателя на АЯР вътрешни процедури;
- участва в аварийния екип на председателя на АЯР за реагиране при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- участва в анализа и разследването на инциденти и аварии при дейности с ИЙЛ;
- предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на радиационната защита при дейности с ИЙЛ;
- води регистрите на издадените лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ и на дейностите с незначителен риск;
- води отчет и контрол на използваните и съхранявани радиоактивни ИЙЛ в страната;
- участва в подготовката на националните доклади за изпълнението на задълженията, произтичащи от Кодекс за осигуряване на безопасността и сигурността на радиоактивните източници на МААЕ и от Единната конвенция по безопасност на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;
- участва в подготовката на ежегодния доклад за дейността на агенцията и за радиационната защита;
- разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с осигуряване качеството на изпълняваните от дирекцията дейности;
- участва в разработването на нормативни документи по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
- оценява радиационната обстановка в контролираната и надзираваната зона на обекти с ИЙЛ;
- участва в текущата работа, свързана с подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработката на официалната позиция на Агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности;
- следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на отдела и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
- осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи в областта на радиационната защита.

 

Действия към документ