Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Дирекция „Анализи и оценки на безопасността"

Дирекция „Анализи и оценки на безопасността"

 Дирекция "Анализи и оценки на безопасността":

 1. оценява проектните основи и функционирането на конструкции, системи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност, свързани с ядрената безопасност, и тяхното съответствие с установените изисквания;
 2. предлага провеждането на: допълнителни изследвания и независими експертизи на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност; анализи и оценки на преходни и аварийни режими на ядрени централи; надеждностни, термохидравлични и вероятностни анализи на безопасността; якостни изчисления на тръбопроводи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност; проекти за изграждане на ядрени съоръжения и за извеждането им от експлоатация; компютърни програми и модели, свързани с ядрената безопасност;
 3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
 4. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
 5. участва в анализирането на инциденти, аварийни събития, откази на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност, както и на експлоатационни данни и показатели;
 6. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
 7. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при аварии;
 8. разработва проекти на вътрешни правила и други актове в областта на изпълняваните от дирекцията дейности;
 9. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
 10. участва в провеждането на инспекции в ядрени съоръжения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност;
 11. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности.

 

 

 

Действия към документ