Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

 

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване":

 1. участва в подготовката или самостоятелно изготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване, включително по проекти на международни договори и позиции по проекти на актове на институциите на Европейския съюз;
 2. участва в разработването на план за развитие на нормативната уредба по ядрена безопасност, радиационна защита, физическа защита, аварийно планиране и готовност;
 3. участва в подготовката или самостоятелно изготвя проекти на нормативни актове, включително актове, с които се осигурява изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в други международни организации и по международни договори, по които Република България е страна;
 4. следи и анализира националното законодателство, международните договори и документите на Европейския съюз и прави съвместно с дирекциите от специализираната администрация съответните предложения за промени в нормативните документи;
 5. при необходимост осигурява участие в дейността на работни групи, комитети и институции на Европейските общности и на други международни организации;
 6. подготвя и провежда процедури по Закона за обществените поръчки, дава становища по законосъобразността на договори, проекти на индивидуални административни актове и прави предложения за решаване на въпроси от юридически характер;
 7. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и предлага възлагане на процесуално представителство на агенцията;
 8. организира и осъществява деловодната и архивната дейност, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията по предназначение, както и обработва и изпраща изходящата кореспонденция;
 9. организира финансово-счетоводното обслужване, завеждането и отчитането на материалните активи, снабдява с материали и консумативи служителите в агенцията, организира ремонта и поддръжката на материалната база;
 10. съставя проектобюджета на агенцията и отчита изпълнението му;
 11. осигурява транспортното обслужване на служителите в агенцията;
 12. осигурява стопанисването на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията, и съхранява документите за тях;
 13. осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси на агенцията;
 14. създава организацията на дейностите по създаване и поддържане на безопасни условия на труд;
 15. проучва и внедрява информационни и комуникационни технологии и осигурява защитата на информацията, както и създава необходимата организация и осъществява дейностите по поддръжка на компютърната мрежа.

 

 

 

Действия към документ