Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел “Аварийно планиране и готовност”

Отдел “Аварийно планиране и готовност”

Отдел “Аварийно планиране и готовност”:

- планира и провежда инспекции за оценка на аварийната готовност на ядрени централи, изследователски реактори, съоръжения за управление на ОЯГ и обекти с ИЙЛ;
- участва в анализа на събития в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
- участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за аварийно планиране и готовност;
- предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на аварийното планиране и готовност;
- участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
- участва в аварийния екип на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от отдела;
- участва в подготовката на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
- участва в проверката на състоянието на радиационната обстановка в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона;
- участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
- следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския Съюз по въпроси от компетентността на отдела и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
- участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на отдела, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
- участва в разработването на наредби по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предната изменения и допълнения в тях при необходимост;
- участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
- самостоятелно и във взаимодействие с другите специализирани и контролни органи участва в осигуряване на безопасността при откриване на неизвестен или изоставен източник на йонизиращи лъчения или ядрен материал;
- поддържа база от данни за аварийни събития с ИЙЛ;
- подпомага председателя на агенцията при изпълнение на функциите му на компетентен орган и пункт за връзка, съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и за целите на системите за ранен обмен на информация на ЕС и МААЕ;
- разработва авариен план на АЯР, поддържа аварийната готовност и участва в национални и международни учения за действия при авария;
- уведомява при аварии и предприема действия за оказване на помощ, съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и съгласно двустранни споразумения;
- проучва и внедрява информационни и комуникационни технологии и осигурява защитата на информацията от неправомерен достъп.

 

 

 

Действия към документ