Главен секретар

 

   Главният секретар осъществява административното ръководство на
администрацията на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на председателя и се отчита за своята дейност пред него.
   Главният секретар:

 1. организира, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове чрез поддържане на системи за управление на качеството (СУК);
 2. осигурява необходимите условия на организационно и техническо ниво за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията;
 3. организира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в агенцията;
 4. организира и контролира документооборота на агенцията;
 5. контролира ползването на недвижими имоти и движими вещи -държавна собственост, предоставени на агенцията;
 6. отговаря за изготвянето на ежегоден доклад за състоянието на администрацията;
 7. организира работата по изготвяне и изменение на нормативните актове, свързани с работата на агенцията;
 8. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;
 9. осъществява общата координация на администрацията на агенцията с администрациите на другите органи на изпълнителната власт;
 10. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
 11. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени му от председателя на агенцията.

При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на агенцията директор на дирекция.

 

Действия към документ