Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел “Извеждане от експлоатация и радиоактивни отпадъци”

Отдел “Извеждане от експлоатация и радиоактивни отпадъци”

Отдел “Извеждане от експлоатация и радиоактивни отпадъци”:

- планира и провежда инспекции, предписва коригиращи мерки, оценява и препоръчва мерки в областта на радиационната защита в ядрени съоръжения;
- планира и провежда инспекции, предписва коригиращи мерки, оценява и препоръчва мерки в областта на управлението на радиоактивни отпадъци, при извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и в обекти с повишено съдържание на естествени радионуклиди;
- извършва радиационни измервания при инспектиране и организира медицинското наблюдение на длъжностните лица по чл.100 от ЗБИЯЕ;
- оценява представените от заявителите документи и изисква при необходимост допълнителна информация за установяване спазването на нормативните изисквания за радиационна защита, подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности по управлението на радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения;
- участва в разглеждане на документи за издаване на лицензии за специализирано обучение и в състава на квалификационната изпитна комисия по чл. 66 ал. 2 на ЗБИЯЕ;
- извършва анализи и оценки на безопасността по отношение на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения;
- осъществява регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадките на ядрените съоръжения и ежегодно предоставя информация на ЕК за радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ Козлодуй по чл. 37 от Договора за Евратом;
- участва в аварийния екип на председателя на агенцията за реагиране при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- участва в анализа и разследването на инциденти и аварии в ядрени съоръжения;
- предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на радиационната защита в ядрени съоръжения;
- участва във воденето на регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци и по извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения;
- контролира инвентара и отчетността на РАО в ядрените съоръжения;
- участва в подготовката на националния доклад за изпълнението на задълженията, произтичащи от Единната конвенция по безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и от Конвенцията за ядрена безопасност, в подготовката на доклада относно изпълнението на изискванията на директивата на Директива 2011/70/ Евратом, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
- участва в подготовката на ежегодния доклад за дейността на агенцията и за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
- разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с осигуряване качеството на изпълняваните от дирекцията дейности;
- участва в разработването на нормативни документи по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
- оценява радиационната обстановка в контролираната зона и надзираваната зона на ядрени съоръжения, както и в зоната за превантивни защитни мерки и наблюдаваната зона около ядрени съоръжения:
- участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
- подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци" и на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения";
- участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности;
- следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския Съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики.
- осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи в областта на радиационната защита, включително и при опазването на околната среда.

 

 

 

Действия към документ