Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Дирекция “Международно сътрудничество”

Дирекция “Международно сътрудничество”

Дирекция „Международно сътрудничество" подпомага председателя на агенцията по въпросите, свързани с международните отношения.

Дирекцията:

 1. организира и координира сътрудничеството в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво с международните организации и със страните, с които има сключени двустранни договори;
 2.  организира подготовката на проекти на международни договори за сътрудничество с други държави в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво;
 3. организира подготовката и участието на българската делегация в сесиите и заседанията на ръководните органи на международните организации;
 4. координира работата, свързана с изпълнението на задълженията на АЯР, произтичащи от членството на Република България в МААЕ и Европейския съюз, в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво и предлага на председателя представители на агенцията за участие в дейността на съответните съвети, комитети и работни групи;
 5. организира и администрира дейностите произтичащи от функциите на пълномощния представител на Република България в ОИЯИ – Дубна;
 6. организира и участва в работата по изготвянето на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;
 7. подготвя становища и информации относно изпълнението на международните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво;
 8. подготвя и координира плановете за международната дейност на агенцията, води международната кореспонденция, съдейства за провеждането на международни прояви;
 9. прави предложения за участие на български представители в международни мероприятия по въпросите на безопасността при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво;
 10. координира взаимодействието между Република България и международните организации по въпроси на техническото сътрудничество в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасността при управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво чрез задграничен служител на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други международни организации;
 11. организира и осъществява протоколната дейност, свързана с посещения на чуждестранни делегации, оформя документи за задграничните командировки на служителите от агенцията;
 12. изпълнява функции на национален координатор на Международната система за ядрена информация на МААЕ;
 13. изпълнява функции на звено за информация и връзки с обществеността; организира, осъществява, контролира и отговаря за административното обслужване на председателя на АЯР.

 

 

 

Действия към документ