Звено за вътрешен одит

 

   Звеното за вътрешен одит подпомага председателя на агенцията при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в агенцията и е на негово пряко подчинение. При осъществяване на дейността по вътрешен одит звеното:

  1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
  2. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси в агенцията, в т.ч. спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
  3. консултира ръководството на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това.

Ръководителят на звеното изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 

Действия към документ