Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел “Лицензиране на ядрени съоръжения”

Отдел “Лицензиране на ядрени съоръжения”

Отдел “Лицензиране на ядрени съоръжения”:

 

- подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности в ядрени централи;
- подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
- подготвя издаването, мотивите за отказ, прекратяването и отнемането на удостоверения за правоспособност;
- подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от отдела;
- води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в ядрени съоръжения и лицензии за специализирано обучение, както и на издадените удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения:
- участва в подготовката на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност;
- контролира спазването на условията на издадените лицензии и разрешения за дейности в ядрени централи и на лицензии за специализирано обучение; организира обучение на персонала на АЯР;
- организира дейността на квалификационната изпитна комисия на агенцията;
- следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския Съюз по въпроси от компетентността на отдела и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
- участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на отдела, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
- участва в разработването на наредби по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
- участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
- участва в подготовката на материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и на фонд "Радиоактивни отпадъци";

 

Действия към документ