Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Главна дирекция „Ядрена безопасност"

Главна дирекция „Ядрена безопасност"

 Главна дирекция "Ядрена безопасност":

 1. планира и провежда инспекции за оценка на ядрената безопасност на атомни централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, както и на физическата защита на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни източници;
 2. анализира събития в ядрени съоръжения, включително откази на конструкции, системи и оборудване, които са свързани с ядрената безопасност и радиационната защита, експлоатационни данни и показатели, и събития в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 3. участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за ядрена безопасност и физическа защита;
 4. подготвя издаването, мотивите за отказ, изменянето, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензи и разрешения за дейности с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на отработено гориво;
 5. подготвя издаването, мотивите за отказ, изменянето, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензи за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
 6. подготвя издаването, мотивите за отказ, прекратяването и отнемането на удостоверения за правоспособност;
 7. предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на ядрената безопасност и физическата защита;
 8. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
 9. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
 10. подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от дирекцията;
 11. води регистрите на издадените разрешения и лицензи за дейности в ядрени съоръжения и лицензи за специализирано обучение, както и на издадените удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
 12. участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, които произтичат от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
 13. проверява спазването на задълженията по чл. 5, т. 12 ЗБИЯЕ;
 14. подготвя необходимата информация във връзка с прилагането на гаранциите по ДНЯО и подпомага инспекторите на МААЕ и ЕК при осъществяване на контролната им дейност;
 15. самостоятелно и съвместно с другите компетентни органи осъществява контрол на физическата защита на ядрения материал, ядрените съоръжения и радиоактивните вещества;
 16. контролира спазването на условията на издадените лицензи и разрешения за дейности с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ;
 17. проверява техническото състояние и изпълнението на графиците за периодични изпитвания и техническо обслужване на конструкции, системи и компоненти, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
 18. проверява състоянието на радиационната обстановка в помещенията и на площадката на ядрена централа, в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона;
 19. контролира провеждането на експлоатационния безразрушителен контрол на метала на тръбопроводите и оборудването, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
 20. контролира изпълнението на ремонтните дейности в ядрени централи, които имат отношение към ядрената безопасност и радиационната защита;
 21. осъществява контрол за техническата безопасност на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрени централи;
 22. изпълнява задачите на пункт за връзка, отговарящ за физическата защита на ядрения материал;
 23. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
 24. организира дейността на квалификационната изпитна комисия на агенцията;
 25. води отчет на случаите за установен нелегален трафик на ядрени материали и радиоактивни вещества и подготвя данни за информационните системи на МААЕ за тях;
 26. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответните предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
 27. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информация и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, които произтичат от членството на Република България в Европейския съюз;
 28. подготвя документите, свързани с изпълнението на задълженията по прилагане на гаранциите, които произтичат от Договора за Евратом, по повод провеждането на инспекции на територията на Република България;
 29. участва в разработването на наредби по прилагането на ЗБИЯЕ, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
 30. участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
 31. участва в осъществяването на регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния на площадката на АЕЦ "Козлодуй";
 32. самостоятелно и във взаимодействие с другите специализирани и контролни органи предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасността при откриване на неизвестен или изоставен източник на йонизиращи лъчения или ядрен материал, както и в случаите на изземване на източници на йонизиращи лъчения или ядрен материал от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи или от специализираните органи на Националната следствена служба;
 33. поддържа база данни за аварийни събития, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
 34. анализира и оценява информацията, свързана с аварийното планиране и готовност, и контролира дейностите по аварийно планиране и аварийна готовност в ядрени съоръжения и в обекти с източници на йонизиращи лъчения самостоятелно или съвместно със специализираните и контролните органи, на които това е възложено с нормативен акт;
 35. подпомага председателя на агенцията при изпълнение на функциите му на компетентен орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и за целите на системите за ранен обмен на информация на Европейския съюз и МААЕ;
 36. разработва авариен план, поддържа аварийната готовност и участва в национални и международни учения за действия при авария;
 37. уведомява при аварии и предприема действия за оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и съгласно двустранни споразумения;
 38. организира поддръжката на апаратурата за радиационни измервания в агенцията.

 

 

 

Действия към документ