Отдел "Квалификация и контрол"

Отдел "Квалификация и контрол"

- планира и провежда инспекции, предписва коригиращи мерки, оценява и препоръчва мерки по отношение на професионалната квалификация и правоспособността на лицата, свързани с радиационната защита в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ);
- извършва анализи и оценка, свързани с регулиращите функции и контрола по отношение на професионалната квалификация и правоспособността на лицата, извършващи дейности в ядрени съоръжения и обекти с ИЙЛ;
- участва в разглеждането на документи за издаване на лицензии за специализирано обучение и в състава на квалификационната изпитна комисия по чл. 66, ал. 2 от ЗБИЯЕ;
- обучение на персонала в АЯР по отношение на радиационната защита в ядрени съоръжения и обекти с ИЙЛ, поддържане и повишаване на професионалната квалификация, подготовка, организация и провеждане на систематично обучение;
- участва в аварийния екип на председателя на АЯР за реагиране при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- участва в подготовката на ежегодния доклад за дейността на агенцията и за радиационната защита;
- разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с осигуряване качеството на изпълняваните от дирекцията дейности, включително създава и поддържа документация, свързана с обучението и повишаването на професионалната квалификацията на служителите в АЯР;
- участва в разработването на нормативни документи по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
- участва в текущата работа, свързана с подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработката на официалната позиция на Агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности;
- участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на АЯР, включително в организиране на семинари и курсове в областта на радиационната защита;
- следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на отдела и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
- осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи и други външни организации по въпроси и проблеми, свързани с професионалната квалификация и правоспособността на лицата, извършващи дейности в ядрени съоръжения и обекти с ИЙЛ;
- организира поддръжката на материално-технически ресурси, необходими за изпълнение на задълженията на отдела.

 

Действия към документ