Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел “Оперативен контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй”

Отдел “Оперативен контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй”

Отдел “Оперативен контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй”:

- планира и провежда инспекции за оценка на ядрената безопасност на ядрени централи и съоръжения за управление на ОЯГ;
- участва в анализа на събития в ядрени съоръжения, включително откази на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита, експлоатационни данни и показатели;
- участва в аварийния екип на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от отдела;
- контролира спазването на условията на издадените лицензни и разрешения за дейности в ядрени централи и съоръжения за управление на ОЯГ;
- проверява техническото състояние и изпълнението на графиците за периодични изпитвания и техническо обслужване на конструкции, системи и компоненти, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
- проверява състоянието на радиационната обстановка в помещенията и на площадката на ядрената централа, в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона;
- контролира провеждането на експлоатационния безразрушителен контрол на метала на тръбопроводите и оборудването, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
- контролира изпълнението на ремонтните дейности, които имат отношение към ядрената безопасност и радиационната защита;
- осъществява контрол за техническата безопасност на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрени централи;
- участва в дейността на квалификационната изпитна комисия на агенцията;
- участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
- участва в осъществяването на регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
- участва в контрола на дейностите по аварийно планиране и аварийна готовност в ядрени съоръжения;
- участва в планирането и провеждането на инспекции във връзка с радиационната зашита в ядрените съоръжения на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
- осъществява оперативен контрол за спазването на условията на издадените лицензии и разрешения за дейности в съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и по отношение на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

 

 

 

Действия към документ