Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел “Ядрен материал и физическа защита”

Отдел “Ядрен материал и физическа защита”

Отдел “Ядрен материал и физическа защита”:

- планира и провежда инспекции за оценка на ядрената безопасност на изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, както и на физическата защита на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни източници;
- участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за ядрена безопасност и физическа защита;
- подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности в изследователски реактори и съоръжения за управление на отработено гориво;
- предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита;
- подготвя документите, свързани с изпълнението на задълженията по прилагане на гаранциите, произтичащи от Договора за Евратом, по повод провеждането на инспекции на територията на Република България (ЯМЯС);
- участва в аварийния екип на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от отдела;
- участва в подготовката на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
- проверява спазването на задълженията, поети в съответствие с ДНЯО;
- подготвя необходимата информация във връзка с прилагането на гаранциите по ДНЯО и подпомага инспекторите на МААЕ и ЕК при осъществяване на контролната им дейност;
- самостоятелно и съвместно с другите компетентни органи осъществява контрол на физическата защита на ядрения материал, ядрените съоръжения и радиоактивните вещества;
- контролира спазването на условията на издадените лицензии и разрешения за дейности в изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ;
- изпълнява задачите на пункт за връзка, отговарящ за физическата защита на ядрения материал;
- участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
- води отчет на случаите за установен нелегален трафик на ядрени материали и радиоактивни вещества и подготвя данни за информационните системи на МААЕ за тях;
- следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския Съюз по въпроси от компетентността на отдела и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
- участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на отдела, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
- подготвя документите, свързани с изпълнението на задълженията по прилагане на гаранциите, произтичащи от Договора за Евратом, по повод провеждането на инспекции на територията на Република България;
- участва в разработването на наредби по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
- участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита.

 

Действия към документ