Дирекция „Радиационна защита”

Дирекция „Радиационна защита” подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с източници на йонизиращи лъчения, със съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и по отношение на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества.

Дирекцията:

1. планира и провежда инспекции, оценява и предприема мерки за оптимизиране на радиационната защита в ядрени съоръжения, обекти с източници на йонизиращи лъчения, обекти с повишено съдържание на естествени радионуклиди и при управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;

2. извършва радиационни измервания при инспектиране на ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, организира медицинското наблюдение и индивидуалния дозиметричен контрол на длъжностните лица по чл. 100 от ЗБИЯЕ, както и поддръжката на апаратурата за радиационни измервания;

3. оценява представените от заявителите документи и изисква при необходимост допълнителна информация за установяване спазването на нормативните изискванията за радиационна защита, подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения, както и по управлението на радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;

4. участва в разглеждането на документи за издаване на лицензии за специализирано обучение;
5. извършва анализи и оценки на безопасността, свързани с функциите по ал. 1, включително по отношение на лъчезащитни проекти на обекти с източници на йонизиращи лъчения, които се разполагат на площадки, одобрени от Министерството на здравеопазването и органите на държавния здравен контрол;

6. осъществява регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадките на ядрените съоръжения и ежегодно предоставя информация на ЕК за радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ „Козлодуй” по чл. 37 от Договора за Евратом;

7. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за реагиране при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества;

8. участва в анализа и разследването на инциденти и аварии в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения;

9. предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на радиационната защита в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения;

10. води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения;

11. води отчет и контрол на използваните и съхраняваните радиоактивни източници в страната;

12. участва в подготовката на националния доклад за изпълнението на задълженията, произтичащи от Единната конвенция по безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и от Конвенцията за ядрена безопасност, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;

13. участва в подготовката на ежегодния доклад за дейността на агенцията и за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;

14. разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с осигуряване качеството на изпълняваните от дирекцията дейности;

15. участва в разработването на нормативни документи по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;

16. оценява радиационната обстановка в контролираната зона и надзираваната зона на ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, както и в зоната за превантивни защитни мерки и наблюдаваната зона около ядрени съоръжения;

17. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

18. подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд „Радиоактивни отпадъци" и на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения";

19. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности;

20. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;

21. осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи в областта на радиационната защита.

 

Действия към документ