Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел “Структури, системи и компоненти”

Отдел “Структури, системи и компоненти”

Отдел “Структури, системи и компоненти”:

- оценява проектните основи и функционирането на конструкции, системи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност, свързани с ядрената безопасност, и тяхното съответствие с установените изисквания;
- предлага провеждането на: допълнителни изследвания и независими експертизи на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност; якостни изчисления на тръбопроводи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност; проекти за изграждане на ядрени съоръжения; компютърни програми и модели, свързани с ядрената безопасност;
- участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
- следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския Съюз по въпроси от компетентността на отдела и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
- участва в анализирането на инциденти, аварийни събития, откази на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност, както и на експлоатационни данни и показатели;
- участва в проверката на експлоатационния безразрушителен контрол на метала на тръбопроводите и оборудването, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
- участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
- участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при аварии;
- разработва проекти на вътрешни правила и други актове в областта на изпълняваните от дирекцията дейности;
- участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
- участва в провеждането на инспекции в ядрени съоръжения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност;
- участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности.

 

 

 

Действия към документ