Ръководство

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) се ръководи и представлява от Председател, който е подпомаган от двама заместник-председатели. Редът на назначаване, функциите и правомощията им са регламентирани в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и в Устройствения правилник на АЯР.

На 4 юли 2013 година, с решение на МС, за Председател на АЯР е определен ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Заместник-председатели на агенцията са инж. Борислав Станимиров и Алексей Алексиев.

Действия към документ