ОПАК - Въвеждане на комплексни административни услуги, включително чрез автоматизиран обмен на данни с публикувани регистри на администрацията

25 август 2014

OPAK.JPG

ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДАННИ С ПУБЛИКУВАНИ РЕГИСТРИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Приоритетна осІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”
Подприоритет3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”
Бюджетна линияBG051PO002/14/3.2-06

 

Обща стойност на проекта
Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ
Стойност в леваДял в процентно изражение от общата стойност на проекта
494 608,80 лв.494 608,80 лв.100%

 

 

ЦЕЛИ:

Общата цел на проектното предложение е модернизиране на административното обслужване на гражданите и бизнеса от АЯР чрез въвеждане на комплексни административни услуги, в общата рамка на електронното управление.

Постигането на общата цел включва следните специфични цели:

• Създаване на условия за интегриране на информационните ресурси на АЯР към стандартната и оперативно съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.

• Улесняване достъпа на потребителите до комплексни административни услуги по електронен път, свързани с регулаторните функции на АЯР чрез:

- усъвършенстване на съществуващи и внедряване на нови електронни административни услуги (при окрупняване на регистри);
- осигуряване на автоматизиран обмен на данни с публикувани регистри на други ведомства.

• Подобряване на организацията на работа в дирекциите на АЯР, пряко ангажирани в дейностите на административното обслужване.

Реализацията на проекта ще допринесе за изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка, Приоритет 3 „Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление”, където е посочено, че:

- изграждането на ефикасни и ефективни административни структури е тясно свързано с въвеждането на съвременни информационни технологии в тяхната работа;

- въвеждането на ИКТ и електронно правителство в държавната администрация само по себе си има антикорупционен ефект, като намалява прекия контакт между администрацията и бизнеса, в съответствие със Стратегията за електронно правителство и Европейската рамка.

Целите и дейностите на проекта допринасят за постигането на всяка от стратегическите цели на Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 – 2020 г.) „Работим за хората“ и Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г., приета с Решение № 163 на Министерския съвет от 21.03.2014 г.

 

ПРЕДМЕТ:

С изпълнението на проекта ще бъдат внедрени 26 електронни административни услуги (онлайн услуги), което ще подпомогне постигането на основната цел на приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, а именно „модерно обслужване от страна на администрацията”.

АЯР предоставя следните основни групи административни услуги:

• Разглеждане на заявления за издаване на лицензии, издаване на лицензии, контрол на изпълнението на условията на лицензията – за експлоатация на ядрени съоръжения;
• Разглеждане на заявления за издаване на лицензии, издаване на лицензии, контрол на изпълнението на условията на лицензията – за извършване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения;
• Разглеждане на заявления за издаване на разрешения, издаване на разрешения – за дейности, отнасящи се до ядрени съоръжения;
• Разглеждане на заявления за издаване на разрешения, издаване на разрешения – за извършване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения;
• Разглеждане на заявления и издаване на други разрешения по ЗБИЯЕ;
• Полагане на изпит пред квалификационна изпитна комисия и издаване на удостоверение за правоспособност;
• Разглеждане на заявления за изменение на лицензия, изменение на лицензия;
• Разглеждане на заявления за изменение на издадено разрешение, изменение на разрешение;
• Разглеждане на заявления за дейности с незначителен риск;
• Разглеждане на искане за освобождаване от контрол на материали от регулирани дейности.

Посочените услуги се получават по реда на Наредбата за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия” и Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия. За получаване на услугите, в общия случай, заинтересованите лица трябва да се явят лично в АЯР, да попълнят на ръка заявление, по формуляр за заявяване на услугата (или свален от интернет) и да приложат изискваните редица официални документи на хартия, включително издадени от други ведомства както и документ за платена такса.

С изпълнението на проекта ще се внедри „Система за електронни административни услуги и КАО” за гражданите и бизнеса относно услугите на АЯР.

В Системата ще се включат следните основни групи електронни услуги:

• Подаване на е-заявление за издаване на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение;
• Подаване на е-заявление за издаване на лицензия за осъществяване на дейности с други източници на йонизиращо лъчения;
• Подаване на е-заявление за издаване на разрешения за дейности, отнасящи се до ядрени съоръжения;
• Подаване на е-заявление за издаване на разрешения за извършване на дейности с други източници на йонизиращи лъчения;
• Подаване на е-заявление за издаване на други разрешения по ЗБИЯЕ;
• Подаване на е-заявление за полагане на изпит пред квалификационна изпитна комисия и издаване на удостоверение;
• Подаване на е-заявление за изменение на лицензия;
• Подаване на е-заявление за изменение на издадено разрешение;
• Подаване на е-заявление за дейности с незначителен радиационен риск;
• Декларация за доставка на източници на йонизиращи лъчения;
• Подаване на е-заявление за освобождаване от контрол на материали от регулирани дейности.
• Електронно подаване на информация за изпълнение на условия на лицензии и разрешения.

Според спецификата на услугите, чрез системата, на заявителя ще се даде възможност за:

• попълване по електронен път на заявление за услуга (е-заявление);
• сканиране и прикачване на изискваните документи за услугата към е-заявление за услугата;
• подаване на е-заявление за административна услуга (заедно с прикачените сканирани документи) по-електронен път, със или без електронен подпис;
• регистриране на е-заявление по електронен път и предоставяне на заявителя, на посочения от него електронен адрес (е-адрес), на рег. номер на заявлението;
• извършване на справки от заявителя за проследяване на хода на изпълнение на заявената услуга;
• посочване в е-заявлението на е-адрес за получаване на:

- информация за конкретна услуга;
- съобщение, че заявената услуга е изпълнена и искания от заявителя документ е готов и се намира в съответната дирекция на АЯР;
- съобщение, че има несъответствие между информацията в подадените документи при заявяване на услугата и тази в националните публични регистри, с указание за начина на отстраняване на несъответствията.

Според спецификата на услугите, чрез системата, на служителите в АЯР, ще се даде възможност за:

• контрол на хода на изпълнение на услугите;
• координация и взаимодействие с ангажираните към услугата институции;
• изпращане до заявителя на съобщение, че процедурата по издаване на документа се прекратява и съответното правно основание за това;
• справки относно услугите по комбинация от показатели, статистически отчети.

На потребителите на услуги, предоставяни от лицензиантите на АЯР, ще се даде възможност за:

• Информация на гражданите за легитимността на предоставяните услуги.

С изпълнението на проекта:

• ще се извърши реинженеринг на бизнес процесите в АЯР за осигуряване на възможност за въвеждане на електронни административни услуги;
• ще се окрупнят и интегрират използваните в момента редица регистри в единна интегрирана база данни;
• ще се предостави онлайн достъп до тази интегрирана база данни за работа на всички служители на АЯР според служебните им правомощия;
• ще се осигури възможност за справки по комбинация от показатели, статистика и други информационни услуги за служителите от АЯР;
• част от информацията в интегрирана база данни ще бъде публикувана в инфраструктурата на е- правителство като „регистър” и ще се осигури достъп до него на съответните ведомства имащи ангажименти към изпълнението на услугите на АЯР.

Системата ще бъде интегрирана към външния сайт за достъп на гражданите и бизнеса, ще бъде осигурена и вътрешна електронна поща и чат.
Системата ще бъде интегрирана към е-правителство и ще бъде достъпна чрез egov.bg.
Системата ще има съществено значение за повишаване квалификацията на служителите, за повишаване на ефективността на работата им и за подобряване на административното обслужване.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

- физически и юридически лица, които извършват дейност в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
- служителите на Агенцията за ядрено регулиране.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1: Разработване на технически задания и тръжна документация за обществени поръчки за избор на изпълнители.
Дейност 2: Анализ и оценка на законовата и подзаконовата нормативна база и бизнес процесите в АЯР.
Дейност 3: Разработване и внедряване на уеб-базирана "Система за електронни услуги и комплексно административно обслужване".
Дейност 4: Информация и публичност.
Дейност 5: Одит на проекта.
Дейност 6: Управление на проекта.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Начало на проекта: 25.08.2014 г.
Дата на приключване на проекта: 25.08.2015 г.
Изпълнител на проекта: „Индекс-България“ ООД
Одитор на проекта: „РИМЕСА ОДИТ“ ООД
Информираност и публичност: „ЕкоПринт-Зайков и Сие“ СД

Действия към документ