Публични регистри

 

В съответствие с чл. 27 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия в Агенцията за ядрено регулиране се водят следните публични регистри:
- Публичен регистър на издадени удостоверения за правоспособност на лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения 
- Публичен регистър на издадени удостоверения за правоспособност за квалифицирани експерти по радиационна защита
- Публичен регистър на издадени лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения
- Публичен регистър на издадени разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения
- Публичен регистър на издадени лицензии за специализирано обучение
- Публичен регистър на издадени лицензии за експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
- Публичен регистър на издадени разрешения за ядрени съоръжения
- Публичен регистър на издадени удостоверения за регистрация
- Публичен регистър на подадени уведомления 

- Публичен регистър на подадени уведомления PDF file

Действия към документ