Антикорупция

Антикорупционен план на АЯР за 2019 г.

Отчет на изпълнението на антикуропционния план за 2018 г.

Подаване на сигнали
Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Агенция за ядрено регулиране /АЯР/, могат да се подават по следните начини:
 - На електронен адрес: mail@bnra.bg ;
 - Чрез деловодството на Агенция за ядрено регулиране на бул. „Шипченски проход“ № 69, София;
 - Чрез кутия за сигнали в административната сграда на агенцията на бул. „Шипченски проход“ № 69, партер във фоайето до деловодството на АЯР;
 - Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на агенцията - бул. „Шипченски проход“ № 69, София-1574 – до председателя на АЯР;
 - Чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на Националния съвет по антикорупционни политики - http://anticorruption.government.bg/ ;
При подаване на сигналите се предоставят следните данни:
 - три имена;
 - адрес за кореспонденция;
 - телефон за контакт;
 - данни за институциите, които вече са информирани;
 - електронен адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

ВАЖНО!
За анонимни сигнали се считат:
 - получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
 - сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;
За анонимни се считат и сигнали, за които е направен опит за свързване с подателите, но лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Агенцията за ядрено регулиране.
Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Действия към документ