Доклади

Национални доклади на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност

Национални доклади за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци

Национален доклад на Република България по Директива 2009/71/ЕВРАТОМ (1.24 MB) PDF file

Доклад на Международната мисия за преглед на регулиращата дейност в България (IRRS Mission) - 2013 г. (2.34 MB) PDF file (на английски език)

Доклад на Международната мисия за преглед на регулиращата дейност в България - 2003 г. (576 KB) PDF file

Национален доклад по прилагането на “Kодекс за осигуряване на безопасността и сигурността на радиоактивните източници” (4193 KB) PDF file

Втори национален доклад за прилагане на "Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources" и ръководство за внос и износ на радиоактивни източници (270KB) PDF file (на английски език)

Трети национален доклад (2010-2013) за прилагане на "Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources" и ръководство за внос и износ на радиоактивни източници (384 KB) PDF file (на английски език)

Доклад на Република България по прилагането на Директива 2003/122/ЕВРАТОМ (783 KB) PDF file

Европейски "Стрес-тестове" - Национален доклад за напредъка на България (688 KB) PDF file

Европейски "Стрес-тестове" за ядрени електроцентрали - Национален доклад на България (3.66 MB) PDF file

Стрес-тестове извършени в европейските ядрени централи - Доклад от партньорска проверка на България PDF file

Стрес-тестове и партньорски проверки - Обща декларация на ENSREG и Европейската комисия PDF file  

Доклад на Република България за Европейска тематична партньоркса проверка - Оценка управлението на стареене на АЕЦ PDF file

Действия към документ