Бюджет и финанси

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА ПО ДНИ 


2019

Бюджет на Агенцията за ядрено регулиране за 2019 г. (197 KB) PDF file

Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР


2018

Бюджет на Агенцията за ядрено регулиране за 2018 г. (171 KB) PDF file
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР


2017

Баланс на АЯР към 31.12.2017 г. (1,08 MB) PDF file

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет на АЯР за 2017 г.(477 KB) PDF file

Обяснителна записка към годишен финансов отчет към 31.12.2017 г. на АЯР(4.01 MB) PDF file

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства към 31.12.2017 г.(1.21 MB) PDF file

Отчет за приходите и разходите на АЯР към 31.12.2017 г. (1.15 MB) PDF file


2016

Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2016 г. на АЯР (337 KB) PDF file

Баланс на АЯР към 31.12.2016 г. (1.89 MB) PDF file

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет на АЯР за 2016 г. (1.37 MB) PDF file

Обяснителна записка към годишен финансов отчет към 31.12.2016 г. на АЯР (7.54 MB) PDF file

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства към 31.12.2016 г. (782 KB) PDF file

Отчет за приходите и разходите на АЯР към 31.12.2016 г. (2.08 МБ)PDF file


2015

Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2015 г. на АЯР (81 KB) PDF file

Баланс на АЯР към 31.12.2015 г. (3.3 MB) excel.gif

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет на АЯР за 2015 г. (455 KB) PDF file

Обяснителна записка към към сборна оборотна ведомост към 31.12.2015 г. на АЯР (112 KB) Word file

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2015 г. PDF file

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз (КСФ) за 2015 г. PDF file

 


2014

Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2014 г. на АЯР (64KB) PDF file

Баланс на АЯР към 31.12.2014 г. (2.5MB) excel.gif

Обобщен отчет за касово изпълнение на бюджета на АЯР за 2014 г. (87KB) PDF file

Обяснителна записка към към сборна оборотна ведомост към 31.12.2014 г. на АЯР (98KB) Word file

Обяснителна записка към баланс към 31.12.2014 г. на АЯР с направени корекции по време на финансов одит (51KB) Word file

Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ за 2014 г. (83KB) PDF file
 


2013

Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2013 г. на АЯР (64KB) PDF file

Баланс на АЯР към 31.12.2013 г. (1.33MB) excel.gif

Обобщен отчет за касово изпълнение на бюджета на АЯР за 2013 г. (194KB) PDF file

Обяснителна записка към към сборна оборотна ведомост към 31.12.2013 г. на АЯР (85KB) Word file


2012

Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2012 г. на АЯР (138KB) PDF file

Баланс на АЯР към 31.12.2012 г. (1.32MB) excel.gif

Обобщен отчет за касово изпълнение на бюджета на АЯР за 2012 г. (38KB) excel.gif

Обяснителна записка към към сборна оборотна ведомост към 31.12.2012 г. на АЯР (77KB) Word file


2011

Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2011 г. на АЯР (272KB) PDF file

Баланс на АЯР за 2011 г. (1.32MB) excel.gif

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АЯР за 2011 г. (34KB) excel.gif

Обяснителна записка към към сборна оборотна ведомост към 31.12.2011 г. на АЯР (81KB) Word file


2010

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на АЯР за 2010 г. (989KB) PDF file

Баланс на АЯР за 2010 г. (1.31MB) MS Excel

Отчет за касово изпълнение на бюджета на АЯР за 2010 г. (599KB) MS Excel

Обяснителна записка към към сборна оборотна ведомост към 31.12.2010 г. на АЯР (69KB) Word file

Действия към документ