Вътрешни документи

Годишни цели и план за изпълнение за 2019 г.PDF file
Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2018 г.PDF file

Декларация за политиките на АЯР (60 KB) PDF file

Годишни цели и план за изпълнение за 2018 г. (430KB) PDF file

Правила за работа на квалификационната изпитна комисия (216KB) PDF file

Условия за зачитане на специалност "ядрена енергетика" (102KB) PDF file

Указания относно преминаване от „квалификационни нива“ към „групи“ персонал, за които се изисква издаване на удостоверение за правоспособност за дейност с ИЙЛ (71KB) PDF file

Декларации на служителите на АЯР по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ (8MB) PDF file

Декларации на служителите на АЯР по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (45MB) PDF file

Декларации на служителите на АЯР по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ (1MB) PDF file

Декларации на служител на АЯР по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ (120KB) PDF file

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Действия към документ