Навигация
 

Проекти на нормативни документи

 На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, мотиви, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработена частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Решение и документите към него можете да подадете до 27.05.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергияPDF file
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия PDF file
Мотиви 
Проект на доклад до МС
Проект на доклад на председателя на АЯР
Частична предварителна оценка на въздействието
Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет по извършената предварителна частична оценка.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработени частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове и становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 16.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове;PDF file
Проект на доклад до МС;PDF file
Проект на доклад на председателя на АЯР;PDF file
Частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове;PDF file

Частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове;PDF file 

Становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет по извършената предварителна частична оценка.PDF file

Становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет по извършената предварителна частична оценка.PDF file

 

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление до Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, проект на доклад до МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 03.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита 

Проект на доклад до Министерския съвет

Предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране, проект на доклад на МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по Постановлението и документите към него може да подадете до 13.04.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране (Приет с ПМС № 278 от 9.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г., изм., бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г, изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. )

Проект на доклад до Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция за ядрено регулиране

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" към Министреския съвет по извършената предварителна частична оценка.
 

 Архив

Действия към документ