Навигация
 

Проекти на нормативни документи

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране, проект на доклад на МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по Постановлението и документите към него може да подадете до 13.04.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране (Приет с ПМС № 278 от 9.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г., изм., бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г, изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. )

Проект на доклат до Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция за ядрено регулиране

Частична предварителна оценка на въздействието

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове след приключване на обществена консултация по проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове: Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 41 от 2004 г.), Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 85 от 2003г. ) и Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 85 от 2003г.)

 
Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министреският съвет по извършената предварителна частична оценка.
 

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г. ) и в Наредбата за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г.).

Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

 

Действия към документ