Регулиращи ръководства

Регулиращите ръководства дават указания по прилагане на изискванията, определени с наредбите по ЗБИЯЕ. Целта им е да се помогне на потребителите да разберат критериите, които регулиращият орган използва при оценка на комплекта документи, обосноваващи безопасността на съоръженията и дейностите или на практиката, осигуряваща безопасността. Ръководствата имат препоръчителен характер. Прилагането на други подходи и критерии за обосноваване на безопасността от потребителите е приемливо, когато се създаде достатъчна убеденост у регулиращия орган по отношение състоянието на безопасността.

Ръководство на регулаторния орган Управление на стареенето на конструкции, системи и компоненти на ядрени централи - РР -20/2018PDF file  

Ръководство на регулаторния орган "Прилагане на изисквания за безопасен превоз на радиоактивни материали" - РР-19/2017 PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Извършване на периодичен преглед на безопасността на ядрени централи" - РР-18/2016 PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Радиационна защита в медицината" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Критерии за разрешаване и контрол на радиоактивни изхвърляния и за мониторинг на околната среда" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Радиационна защита при дейности с уреди за технологичен контрол" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Радиационна защита при дейности по използването на ускорители на заредени частици" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Безопасен превоз на радиоактивни материали – управление на несъответствията" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Освобождаване от регулиране на сгради и площадки на ядрени съоръжения" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Защита от вътрешни пожари в ядрени централи" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Структура и съдържание на план за извеждане от експлоатация на ядрен енергиен блок"PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Структура и съдържание на отчет за анализ на безопасността на централизирано съоръжение за съхраняване на ниско- и средно- активни РАО" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Извършване на детерминистични оценки на безопасността" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Използване на ВАБ в помощ на управлението на безопасността на ядрени централи" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Система за управление на съоръжения и дейности" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Радиационна защита при извеждане от експлоатация" PDF file

Ръководство на регулаторния орган "Безопасна експлоатация на АЕЦ" PDF file

Процедура за действие при нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен материал и/или радиоактивни вещества PDF file

Процедура за аварийно реагиране при разкриване на незаконен пренос на радиоактивни материали в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България PDF file

Проект за ръководство на регулаторния орган "Структура и съдържание на отчет за оценка на безопасността на повърхностно съоръжение за погребване на ниско- и средно-радиоактивни отпадъци" PDF file

Проект на ръководство на регулаторния орган "Класификация на конструкциите, системите и компонентите на ядрени централи" PDF file

Действия към документ