Регулиращи ръководства

Регулиращите ръководства дават указания по прилагане на изискванията, определени с наредбите по ЗБИЯЕ. Целта им е да се помогне на потребителите да разберат критериите, които регулиращият орган използва при оценка на комплекта документи, обосноваващи безопасността на съоръженията и дейностите или на практиката, осигуряваща безопасността. Ръководствата имат препоръчителен характер. Прилагането на други подходи и критерии за обосноваване на безопасността от потребителите е приемливо, когато се създаде достатъчна убеденост у регулиращия орган по отношение състоянието на безопасността.

Защита от вътрешни пожари в ядрени централи РР – 1/2010 PDF file
Структура и съдържание на план за извеждане от експлоатация на ядрен енергиен блок РР – 2/2010 PDF file
Структура и съдържание на отчет за анализ на безопасността на централизирано съоръжение за съхранение на ниско и средно активни РАО РР – 3/2010PDF file
Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап РР – 4/2010 PDF file
Извършване на детерминистични оценки на безопасността РР – 5/2010PDF file
Използване на ВАБ в помощ на управлението на безопасността на ЯЦ РР – 6/2010 PDF file
Вероятностни анализи на безопасността на ЯЦ РР – 7/2010 PDF file
Система за управление на съоръжения и дейности РР – 8/2011 PDF file
Радиационна защита при извеждане от експлоатация РР – 9/2011 PDF file
Безопасна експлоатация на АЕЦ РР – 10/2011PDF file
Освобождаване от регулиране на сгради и площадки на ядрени съоръжения РР – 11/2016PDF file
Ръководство за радиационна защита при дейности с уреди за технологичен контрол PP – 12/2016PDF file
Ръководство за радиационна защита при дейности по използването на ускорители на заредени частици PP – 13/2016PDF file
Ръководство за безопасен превоз на радиоактивни материали – управление на несъответствията PP – 14/2016PDF file
Критерии за разрешаване и контрол на радиоактивни изхвърляния и за мониторинг на околната среда PP – 15/2016PDF file
Ръководство за съдържанието и формата на необходимите документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ PP – 16/2016PDF file
Радиационна защита в медицината PP – 17/2016PDF file
Извършване на периодичен преглед на безопасността на ядрени централи PP – 18/2016PDF file
Прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали PP – 19/2017PDF file
Управление на стареенето на конструкции, системи и компоненти на ядрени централи PP – 20/2018PDF file
 

Действия към документ