Наредби

Подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, ядрената безопасност и радиационната защита

Наредбата за радиационна защита приета с ПМС № 20 от 14.02.2018 г., обн., ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г., в сила от 20.02.2018 г. PDF file
 

Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2017 г. (186KB) PDF file

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия от 18.05.2004 г., изм., бр. 76 от 05.10.2012 г., изм. и доп. бр. 4 от 15.01.2016 г., изм., бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2018 г. (536KB) PDF file

Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи от 21.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г., изм., бр. 37 от 4.05.2018 г. (519 KB) PDF file

Заповед № РД-22-140/26.07.2017 г.PDF file

Заповед № РД-22-141/28.07.2017 г.PDF file

 

 

Наредба за осигуряване безопасността на изследователските ядрени инсталации от 2.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 80 от 14.09.2004 г., изм., бр. 37 от 4.05.2018 г.. (355KB) PDF file

Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи от 15.04.2013 г., обн., ДВ, бр. 38 от 23.04.2013 г., изм., бр. 37 от 4.05.2018 г.(301KB) PDF file

Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди от 25.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 76 от 5.10.2012 г., изм., бр. 37 от 4.05.2018 г. (226KB) PDF file

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия от 24.08.2004 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 27 от 14.04.2015 г., изм. и доп. бр. 4 от 15.01.2016 г. (412KB) PDF file

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества от 19 октомври 2015, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.  (355 KB)  PDF file

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария от 29.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.;  (347KB) PDF file

Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества от 22.07.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14.02.2014г. (1.52MB) PDF file

Заповед №РД-22-161/23.10.2015г.PDF file

Заповед № РД-22-580А/17.12.08г.PDF file

 Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. PDF file

Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво от 2.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., изм., бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г., бр. 37 от 4.05.2018 г. (351KB) PDF file

Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения от 20.08.2004 г. (147KB) PDF file

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, от 23.08.2013 г., обн., ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г., изм., бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г., бр. 37 от 4.05.2018 г. (332KB) PDF file

Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” приета с ПМС № 35 от 20.02.2015 г., обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2015 г. (228KB) PDF file

Наредба за условията и реда за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда от 17.08.2004 г. (105KB) PDF file

Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия от 26.09.2003 г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2018 г. (202KB) PDF file

НАРЕДБА  №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България PDF file

Действия към документ