Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране (163KB) PDF file

 

От 01.01.2018 г. (с ПМС 308 от 20.12.2017г.) е в сила изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС №278 от 2013 г.
В Устройствения правилник на АЯР се определят структурата, дейността, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията и на нейните административни звена. АЯР e юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София.
Мотивите за приетите промени в Устройствения правилник могат да се обобщят в три групи: натрупаният опит в работата на АЯР с настоящата структура и разпределение на функциите, изискванията, наложени чрез редица нормативни актове в сферата на електронното управление и приети международни документи, имащи отношение към работата на АЯР.

 

Действия към документ