Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране (163KB) PDF file

 

От 03.05.2019 г. (с ПМС 99 от 30.04.2019г.) е в сила изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС № 278 от 2013 г.
В Устройствения правилник на АЯР се определят структурата, дейността, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията и на нейните административни звена. АЯР e юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София.
Настоящото изменение касае промени във функциите в съществуващите специализирани дирекции на Агенцията.

 

Действия към документ