Публични регистри

 Публичен регистър на издадените лицензии и разрешения от АЯР:

Публичен регистър на издадените лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения PDF file

Публичен регистър на издадените разрешения за ядрени съоръжения PDF file

Публичен регистър на издадените разрешения за ядрени съоръжения от 01.01.2016 г. PDF file

Публичен регистър на издадените лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения PDF file

Публичен регистър на издадените лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения - 2016 г. PDF file

Публичен регистър на издадените разрешения, свързани с дейности с източници на йонизиращи лъчения PDF file

Публичен регистър на издадените разрешения, свързани с дейности с източници на йонизиращи лъчения - 2016 г. PDF file

Публичен регистър на издадените лицензии за извършване на специализирано обучение PDF file

 

Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност, издадени от АЯР:

Публичен регистър на издадените удостоверения за квалифициран експерт по радиационна защита PDF file

Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност на оперативен персонал в ядрени съоръжения PDF file

Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност на оперативен персонал в ядрени съоръжения - архив PDF file

Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност на ръководен персонал в ядрени съоръжения PDF file

Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност на ръководен персонал в ядрени съоръжения - архив PDF file

 

Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност, издадени от лица, на които са издадени лицензии за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения

 

Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност, издадени от лица, на които са издадени лицензии за специализирано обучение за дейности с ИЙЛ:

 

Действия към документ