Вие сте тук: Начало Аварийна готовност Отдел "Аварийно планиране и готовност"

Отдел "Аварийно планиране и готовност"

Отдел “Аварийно планиране и готовност” влиза в състава на Главна дирекция “Ядрена безопасност”. Отделът подпомага председателя на АЯР при осъществяване на ръководните му функции по управление при кризи и на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на аварийното планиране, поддържането на аварийна готовност и реагирането при възникване на инциденти и аварии, включително за физическата защита на обекти с ИЙЛ.

Основни задачи на отдела:

 • планира и провежда инспекции за оценка на аварийната готовност на ядрени централи, изследователски реактори, съоръжения за управление на ОЯГ и обекти с ИЙЛ;
 • участва в анализа на събития в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 • участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за аварийно планиране и готовност;
 • предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на аварийното планиране и готовност;
 • осъществява взаимодействието между АЯР и националните и международните институции по въпросите на аварийното планиране и готовност;
 • участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
 • участва в аварийния екип на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
 • подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от отдела;
 • участва в подготовката на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
 • участва в проверката на състоянието на радиационната обстановка в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона;
 • участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
 • следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския Съюз по въпроси от компетентността на отдела и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
 • участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на отдела, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
 • участва в разработването на наредби по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
 • участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
 • самостоятелно и във взаимодействие с другите специализирани и контролни органи участва в осигуряване на безопасността при откриване на неизвестен или изоставен източник на йонизиращи лъчения или ядрен материал;
 • поддържа база от данни за аварийни събития с ИЙЛ;
 • подпомага председателя на агенцията при изпълнение на функциите му на компетентен орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и за целите на системите за ранен обмен на информация на ЕС и МААЕ;
 • разработва авариен план на АЯР, поддържа аварийната готовност и участва в национални и международни учения за действия при авария;
 • уведомява при аварии и предприема действия за оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и съгласно двустранни споразумения;
 • проучва и внедрява информационни и комуникационни технологии и осигурява защитата на информацията от неправомерен достъп.

Отделът изпълнява функциите на национална контактна точка (пункт за връзка) съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка) и ECURIE.

Отделът поддържа функционирането на Аварийния център на АЯР. Аварийният център е оборудван със съвременни комуникационни и технически средства: сателитна връзка (телефон, факс и телекс) с инспекторите на АЯР на площадката на АЕЦ “Козлодуй”; директен телефонен канал с Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (и оттам с нейните териториални структури и АЕЦ “Козлодуй”); телефонни и факсови връзки и електронна поща с националните институции, АЕЦ “Козлодуй”, обектите, работещи с източници на йонизиращи лъчения, МААЕ, ЕС и аварийните центрове на други страни; мобилни телефони за получаване на аварийни съобщения в извънработно време и в празничните и почивните дни. Пуснат е в действие дизел генератор за аварийно захранване.

В Аварийния център на АЯР функционира една от аварийните станции на националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (BulRaMo) в страната.

Аварийният център е оборудван с програмни продукти за пресмятане на дозите при ядрена или радиационна авария с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда.

Действия към документ