Вие сте тук: Начало Аварийна готовност Мерки за радиационна защита при аварии с възможни радиационни последствия за населението

Мерки за радиационна защита при аварии с възможни радиационни последствия за населението

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

При експлоатацията на атомни електроцентрали (АЕЦ) съществува вероятност, макар и много малка, да възникне авария с възможни радиационни последствия за населението. Потенциалната опасност от такава авария се анализира и оценява предварително при проектирането на АЕЦ, като се разглеждат всички възможни аварийни ситуации (реалистични и хипотетични сценарии) и на тази база се планират и реализират необходимите мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последствията до приемливо ниво съгласно нормативните изисквания.

Съгласно ЗБИЯЕ лицата, които извършват дейности по използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и по управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, са длъжни да предприемат мерки за недопускане на аварии и за ограничаване и ликвидиране на последствията от тях.

Компетентните държавни органи и лицензиантите определят и изпълняват мерки за аварийно планиране и аварийна готовност при евентуална авария с възможни радиационни последствия. Тези мерки се основават на анализ на възможните сценарии за възникване и развитие на различни аварии и оценка на радиационния риск за населението.

Аварийният план е документ, който определя мерките за поддържане на аварийна готовност, осигуряване на радиационна защита, ограничаване и ликвидиране на последствията от аварии. Аварийни планове се разработват и утвърждават на национално, регионално ниво и ведомствено , както и за всеки един обект (АЕЦ, предприятия с радиоактивни източници, съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и др.).

Съгласно ЗБИЯЕ аварийните планове са два вида според техния обхват:

- Външен (национален) авариен план за защита на населението при аварии с възможни радиационни последствия в страната;
- Вътрешни аварийни планове за съответните ведомства и обекти (разработват се в съответствие с Външния авариен план).

Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария определя: изисквания за разработване на аварийни планове; мерки за радиационна защита и ограничаване на последствията при авария; отговорности и задължения на компетентните държавни органи и лицензиантите; поддържане на аварийна готовност за реагиране.

Поддържането на аварийна готовност за реагиране при аварии с възможни радиационни последствия включва:

 • сформиране и поддържане на аварийни екипи за действие в национален мащаб.
 • поддържане на система за уведомяване и ранно предупреждение на населението;
 • осигуряване на средства за радиационна защита и радиационен мониторинг, включително за прогнозиране на радиационната обстановка и последствията от аварията;
 • осигуряване на средства за извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
 • периодично актуализиране на аварийните планове от съответните ведомства, териториални органи на управление и лицензианти;
 • обучение на лицата, определени за действие по аварийните планове и провеждане на учения и тренировки по прилагане на аварийните планове;
 • информиране на населението по важни въпроси, свързани с радиационната защита и прилагането на защитни мерки в случай на авария.

Основните мерки за защита на населението при авария с възможни радиационни последствия включват:

 • своевременно уведомяване на населението и даване на съответни указания ;
 • укриване на подходящи места;
 • ограничаване и контрол на достъпа в места с повишена радиационна опасност за населението;
 • използване на средства за предпазване от вдишването на радиоактивни вещества;
 • провеждане на йодна профилактика;
 • отдалечаване на безопасно разстояние от засегнатото място в резултат на аварията, което включва евакуация, временно или постоянно преселване на засегнатото население;
 • радиометрични и дозиметрични измервания за оценка на обстановката и вземане на решения от компетентните органи;
 • дезактивация на помещения, сгради и участъци, замърсени с радиоактивни вещества;
 • прилагане на специфични изисквания към радиационната хигиена на населението;
 • ограничаване на потреблението на радиоактивно замърсени хранителни продукти и фуражи, включително вода и мляко;
 • прилагане на допълнителни мерки за радиационна защита на населението, базирайки се на измервания, прогнози за развитието на аварията и оценки на възможните последствия от нея.

Мерките за радиационна защита на населението се прилагат въз основа на критериите и принципите, определени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. Защитните мерки за населението се изпълняват по указания на МВР.

При възникване на авария с възможни радиационни последствия МВР чрез Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” уведомява незабавно населението чрез националната комуникационно-оповестителна система. Уведомяването се извършва по националните и регионалните телевизионни и радио станции, местни радиотранслационни възли, сирени, високоговорители и други начини, предвидени във Външния (националния) авариен план и вътрешните аварийни планове на съответните ведомства и обекти.

Общи указания към населението, свързани с радиационната защита в случай на авария с възможни радиационни последствия

1. Предайте получената информация за аварията на ваши близки и познати, ако смятате, че те не знаят за събитието. Обяснете на вашите деца какво се е случило и какво да правят при възникналата ситуация, като се съобразявате с тяхната възраст. Изпълнете получените първоначални указания.

Включете вашите телевизионни приемници и/или радиоприемници за получаване на последваща информация по Българската национална телевизия и Българското национално радио.

2. Изпълнявайте стриктно дадените указания относно мерките за радиационна защита, които трябва да се прилагат незабавно или на по-късен етап след аварията.

Запазете спокойствие и не предприемайте панически действия, защото компетентните органи са в състояние и ще направят всичко необходимо да осигурят вашата защита.

3. Не предприемайте йодна профилактика (поглъщане на таблетки калиев йодид) без указание от компетентните органи. Самоволното поглъщане на йод под каквато и да е форма може да навреди на здравето, вместо да помогне.

4. Херметизирайте според възможностите и наличните средства помещенията, където се укривате при възникналата аварийна обстановка. Така се ограничава постъпването на радиоактивни вещества в помещенията по въздушен път, което се постига чрез затваряне и уплътняване на врати и прозорци в жилища и обществени сгради, спиране на приточната вентилация в тях, поставяне на филтриращи тъкани на прозорците при проветряване, почистване на помещенията само с овлажнени тъкани (метене и тупане да се избягва).

За защита на дихателните пътища от попадане на радиоактивни вещества в човешкия организъм могат да се използват стандартни защитни средства (респиратори, противопрахови лицеви маски, противогази) и подръчни материали (марлени превръзки, тензух, носни кърпички и други филтриращи материали, които се навлажняват за по-добро улавяне на прахообразните частици, съдържащи се във въздуха).

Временното укриване като защитна мярка може да продължи няколко дни в зависимост от развитието на аварията и последствията от нея.

5. При обявяване на авария с възможни радиационни последствия спазвайте стриктно лична радиационна хигиена, за да ограничите до минимум възможността за поглъщане на радиоактивни вещества и замърсяване на вашето тяло и облекло с радиоактивни вещества. За целта:

 • Ограничете до минимум престоя на открито, не предприемайте екскурзии, излети, разходки и пътувания, в места, за които е установено или се предполага, че са замърсени с радиоактивни вещества в резултат на аварията.
 • Преустановете къпане във водоеми и ползване на водоизточници, за които е установено или се предполага, че са замърсени с радиоактивни вещества в резултат на аварията,
 • Избягвайте дейности, свързани с вдигане на прах в места, замърсени с радиоактивни вещества в резултат на аварията.
 • Поддържайте чистота в домовете, мийте старателно ръцете, особено преди хранене. Къпете се всекидневно, почиствайте обувките при влизане в дома ви, перете по-често облеклото, което носите навън.
 • Не консумирайте хранителни продукти, включително вода и мляко, за които е обявена временна забрана. Измивайте старателно продуктите преди консумация и преди кулинарна обработка, особено листниковите зеленчуци и плодовете. Съхранявайте хранителните продукти в подходящи опаковки, затворени съдове и помещения, хладилни шкафове.
 • Изпълнявайте стриктно указанията на компетентните органи за употребата на хранителни продукти до окончателното ликвидиране на последствията от аварията.

6.  Евакуацията като защитна мярка за населението е кратковременна промяна на местоживеенето с продължителност до 7 дни в зависимост от развитието на аварията и последствията от нея. Изборът на подходящо място, където може да се евакуира засегнатото от аварията население, зависи от конкретната радиационна и метеорологична обстановка по време на събитието. Маршрутите и транспортните средства за придвижване, местата за настаняване на евакуираните лица и реда за евакуация се определят от компетентните органи. Опазването на домовете на евакуираните хора се осигурява от компетентните органи.

Не предприемайте самоволно и неорганизирано евакуация без изрични указания от компетентните органи. Самоволното и неорганизирано напускане на засегнато от аварията населено място е рисково действие, ако не се придвижвате по подходящ маршрут и към безопасно място от гледна точка на радиационната защита.

След обявяване на решението на компетентните органи за провеждане на евакуация трябва да направите следното:

 • Вземете със себе си документи за самоличност и други важни документи по ваша преценка, налични пари, материални ценности, вещи и дрехи от първа необходимост, налични лекарства, храна за един-два дни, питейна вода, мобилен телефон (ако имате такъв). Опаковайте ги в полиетиленови пликове, раници, чанти или куфари.
 • Изключете всички битови електрически уреди (печки, фурни, бойлери, климатици, лампи и др.), изключете ел.-захранването от бушоните, затворете всички кранове за вода, изключете газовите уреди и инсталации, изгасете печки и камини, затворете вратите и прозорците, вземете ръчния багаж и заключете вратите на вашия дом.
 • Не вземайте със себе домашни животни, обемисти и тежки предмети;
 • Придвижете се своевременно до обявения сборен пункт за евакуация (с личен транспорт или пеша), от където ще бъдете превозени по местоназначение съгласно указанията на компетентните органи.
 • За евакуация на болни, инвалиди, деца и възрастни, за които ви е нужна помощ, поискайте съдействие от компетентните органи на местно ниво (териториални дирекции за гражданска защита, дежурни служители в кметства и медицински заведения в съответните населени места).

7.  Временното преселване като защитна мярка за населението е дългосрочна промяна на местоживеенето с продължителност до 30 дни в зависимост от развитието на аварията и последствията от нея. Временно преселване се организира от компетентните органи само в случай, че останалите защитни мерки (укриване, йодна профилактика, евакуация) не са достатъчни да осигурят радиационна защита на засегнатото от аварията население в съответното място.

8.  Постоянното преселване като защитна мярка за населението е напускане на местоживеенето завинаги. Тази защитна мярка се организира от компетентните органи само в краен случай, когато всички останали защитни мерки (укриване, йодна профилактика, евакуация, временно преселване) не са достатъчни да осигурят радиационна защита на засегнатото от аварията население в съответното място.

Дозовите критерии за вземане на решение от компетентните органи за провеждане на евакуация, временно преселване или постоянно преселване са определени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария.

Действия към документ