Лицензиране на нова ядрена мощност


Развитието на ядрената енергетика е въпрос от стратегическо значение за всяка държава. Лицензирането на нова ядрена мощност е сложен и продължителен процес, в хода на който се приемат поредица от административни актове от различни държавни органи, основните от които са: Министерският съвет, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол, Комисията за енергийно и водно регулиране и Агенцията за ядрено регулиране.

Цялостният режим на лицензиране на нова ядрена мощност е уреден в Закона за безопасно използване на ядрената енергия, обн., ДВ, бр. 63/2002 г., изм. и доп., бр. 120/2002 г., бр. 70/2004 г., изм., бр. 76/2005 г., бр. 88/2005 г., бр. 105/2005 г. В глава трета “Разрешителен режим “ от закона е включен раздел “Особени правила при изграждане и експлоатация на ядрени централи”, който урежда компетентността на отделните държавни органи при лицензирането. Отделни правомощия са уредени и с други специални закони.

Компетентност на Министерския съвет

Процедурата на лицензиране на нова ядрена мощност започва с вземането от Министерския съвет на решение по принцип и на решение по същество за изграждане на нова ядрена мощност.

Смисълът на решението по принцип е да се потвърди ангажимента на българската държава, в лицето на органа, който съгласно Конституцията на Република България осъществява вътрешната политика на страната, че е налице политическа воля за развиване на ядрената енергетика.

Решението по същество се взема въз основа на оценка на:

  • ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита;
  • социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за страната или за отделни региони;
  • радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават.

Министерският съвет също така определя с отделно решение лицето, което по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда е експлоатиращ ядрената инсталация, и вида, условията и сроковете на финансовата гаранция, покриваща отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия.

Компетентност на министъра на икономиката и енергетиката

Министърът на икономиката и енергетиката провежда енергийната политика на страната, включително като разработва и внася за приемане от Министерския съвет енергийна стратегия на Република България и предложението за изграждане на ядрена централа.

В рамките на процедурата по подготовка на предложението за изграждане на ядрена централа министърът на икономиката и енергетиката организира обсъждане, в което участват държавни органи и органи на местното самоуправление, представители на обществените организации и заинтересувани физически и юридически лица.

Компетентност на министъра на околната среда и водите

Очакваното въздействие върху околната среда се оценява в доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвен в съответствие с процедурата, установена със Закона за опазване на околната среда. При изготвянето на доклада се отчита общественото мнение и изразените становища на засегнатата общественост. Резултатът от доклада по ОВОС се одобрява с решение на министъра на околната среда и водите.

Компетентност на Дирекцията за национален строителен контрол

Новата ядрена мощност може да бъде въведена в експлоатация след издаване от органите на ДНСК на разрешение за ползване на строежа съгласно Закона за устройство на територията.

Компетентност на Комисията за енергийно и водно регулиране

Новата ядрена мощност може да започне реално да функционира само ако е издадена по реда на Закона за енергетиката и влязла в сила лицензия за производство на електрическа и/или топлинна енергия чрез използване на същото съоръжение. Прекратяването на тази лицензия автоматично прекратява действието на лицензията за експлоатация на ядрената централа.

Компетентност на председателя на Агенцията за ядрено регулиране

Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия процедурата по лицензиране на нова ядрена мощност включва издаването от председателя на АЯР на следните индивидуални административни актове, чрез които се контролира спазването на изискванията за безопасност на ядреното съоръжение:

  • разрешение за избор на площадка;
  • заповед за одобряване на избраната площадка;
  • разрешение за проектиране;
  • заповед за одобряване на техническия проект;
  • разрешение за строителство;
  • разрешение за въвеждане в експлоатация;
  • лицензия за експлоатация.

За всеки енергиен блок, разположен на площадката на съответната ядрена централа, се издават отделни разрешения за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация, заповед за одобряване на изготвения технически проект и лицензия за експлоатация.

Процедурата, която се прилага при издаването на актовете на председателя на АЯР, се определя с Наредбата за реда за издаване лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, обн., ДВ бр. 41/2004 г., изм., бр. 78/2005 г.

Основните критерии и правила за ядрена безопасност и радиационна защита на ядрените централи, както и организационните мерки и техническите изисквания за осигуряване на безопасността при избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация са определени с Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи, обн., ДВ, бр. 66/2004 г.

Лицензиите и разрешенията, изменението им или отказът, включително мълчаливият отказ на председателя на агенцията да издаде съответния акт, и отнемането на лицензия или разрешение подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. Обжалването на актове на председателя на агенцията не спира тяхното изпълнение.

Административните актове, свързани с лицензирането на ядрена централа, се издават въз основа на преценка, че заявителят притежава финансови, технически, материални ресурси и кадрови потенциал за осъществяването на дейността, че е създадена подходяща организация за осъществяването на дейността, както и въз основа на преценка, че са изпълнени изискванията на предходно издадените в хода на лицензионната процедура актове.

С разрешението за избор на площадка се инициира процеса по изграждане на ядрена централа и се конкретизира на базата на действащото законодателство какви проучвания да бъдат изпълнени и в какви документи да бъдат обективирани.

Със заповедта за утвърждаване на избраната площадка се утвърждават изготвените на базата на разрешението за избор на площадка документи, ако отговарят на предварително определените изисквания.

Аналогична е уредбата и що се отнася до разрешението за проектиране и до заповедта за одобряване на изготвения проект. Разрешението за проектиране се издава, ако са представени и одобрени от регулатора основните документи, които гарантират отчитане на изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита при изготвянето на проекта. Изработеният въз основа на тези документи проект се одобрява със заповед на председателя на АЯР въз основа на преценка, извършена от експертите на агенцията, че представеният за одобряване проект отговаря на всички изисквания, поставени на законово и подзаконово ниво и определени с разрешението за проектиране.

Нормативната база позволява в хода на лицензионната процедура да бъде приложен гъвкав подход при издаването на разрешенията и заповедите – дадена е възможност избраната площадка и изготвеният технически проект да бъдат одобрени с една заповед на председателя на АЯР. Законът допуска по искане на заявителя да се пристъпи към издаване на разрешение за проектиране без да е издадена заповедта за одобряване на площадката, но само ако са определени проектните основи на съоръжението и ако са ясни резултатите от извършеното проучване на основните характеристики на площадката, т.е. ако са налице данните, които са необходими за да започне работата по проекта.

Следва да се има предвид обаче, че заявление за издаване на разрешение за строителство на ядреното съоръжения може да бъде подадено само ако вече са одобрени както избраната площадка, така и изготвения технически проект, т.е. възможностите за съвместяване на процедурите по издаване на разрешенията и заповедите се изчерпват до започването на процедурата по издаване на разрешение за строителство.

Въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение се извършва въз основа на поредица от изпитвания, които се извършват поетапно. В условията на издаденото за съответния етап разрешение се определят или уточняват документите, необходими за издаване на разрешение за последващ етап или етапи от дейността.

За всеки блок на ядрена централа се издава лицензия за експлоатация със срок до 10 години. Лицензията дава право на лицето, което е изградило ядрената централа, да използва съоръжението за производство на електрическа и/или топлинна енергия.

Срокът на лицензията може да бъде продължен, ако лицензиантът изпълнява всички задължения и изисквания по нея и въз основа на резултатите от извършена оценка на ядрената безопасност и радиационната защита на ядреното съоръжение.

Действия към документ