Изследователски реактор

 • Тип на реактора: ИРРТ-2000.
 • Въвеждане в експлоатация: 1961 г.
 • Спрян с решение на КИАЕМЦ : 1989 г.
 • Окончателно спрян от експлоатация: с решение на МС – май 1999 г.
 • 06.07.2001г. – решение на МС за преустройство и частично извеждане от експлоатация на изследователския реактор ИРРТ-2000 при реконструкцията му в реактор с ниска мощност 200 кW.
 • Лицензионен статус:
  • 18.12.2002 г. – разрешение за проектиране на изследователски реактор с ниска мощност
  • 24.04.2004 г. – представен в АЯР технически проект с искане за одобряване на проекта
 • Текущо състояние: производството по издаване на заповед за одобряване на техническия проект е спряно до окончателното решаване от ВАС на спора, свързан с обжалване на решението по ОВОС за съоръжението.

През 2008 г. завърши изпълнението на съвместния проект между България, Руската федерация, САЩ и МААЕ за освобождаване на площадката на изследователския реактор от отработено гориво (ОГ). През м. юли е върнато обратно в Руската федерация цялото количество ОГ, натрупано за времето от въвеждането в експлоатация на ИРТ-2000 през 1961 г. до спирането му през 1989 г.

Пълното освобождаване на площадката на изследователския реактор от ОГ допринася за съществено намаляване на риска за населението и околната среда и открива пътя за изпълнение на приетото от Министерския съвет решение за частично извеждане от експлоатация и последваща реконструкция в реактор с ниска мощност.

Действия към документ