Специализирано поделение "ПХРАО – Нови Хан"

Хранилището е предназначено за съхраняване на генерираните в страната ниско и средно радиоактивни отпадъци от промишленост, медицината, селското стопанство и научни изследвания (институционални РАО). В експлоатация е от 1964 г. като част от ИЯИЯЕ, а от 2006 г. е в структурата на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”.

Разрешителен режим

• Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 03766/12.07.2011 г. със срок на валидност до 12.07.2019 г.

Текущо състояние

Експлоатация на съоръжението, съгласно условията на лицензията:

• За радиоактивни отпадъци (РАО) категория 1 и категория 2 съгласно категоризацията, установена с Наредбата за безопасност при управление на РАО, генерирани извън АЕЦ “Козлодуй”.

• Транспорт, обработване и съхраняване на РАО.

• Съхраняване на източници на йонизиращи лъчения с неизвестен собственик.

 

Действия към документ