СП "РАО - Козлодуй"

  • Въвеждане в експлоатация: 1996г. като част от АЕЦ “Козлодуй”, а от 2004 г. е част от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 4805/28.04.2015 г., със срок на валидност до 29.04.2025г. Обхват – управление на радиоактивни отпадъци (РАО) генерирани от АЕЦ “Козлодуй”.
  • Текущо състояние: Преработка, кондициониране и съхранение на генерираните от експлоатацията на АЕЦ Козлодуй радиоактивни отпадъци. В съоръженията на поделението се приемат твърди ниско и средно активни кратко живеещи РАО и кубов остатък (КО), които се обработват с цел привеждането им във форма, осигуряваща безопасното им съхранение и последващо погребване.

 

Действия към документ