Европейски съюз

Членство на Република България в Европейската общност по атомна енергия

 

Република България е член на Европейския съюз от м. януари 2007 г. и член на Европейската общност по атомна енергия, учредена с договор от 1957 г.

От Договора за създаване на европейска общност по атомна енергия (Договор ЕВРАТОМ) произтичат и определен брой специфични задължения на Република България по отношение безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, като:

  • Да инкорпорира в законодателството си издадените на основание на Договора ЕВРАТОМ основни норми за защита на здравето от опасното въздействие на йонизиращите лъчения, както и да уведомява за това Европейската комисия (ЕК). Инкорпорирането и уведомяването за изпълнение на директиви в областта на безопасността при използване на източници на йонизиращо лъчение и транспортирането на радиоактивни отпадъци и отработено гориво е компетентност на председателя на Агенцията за ядрено регулиране;
  • Да уведомява ЕК за издаване на лицензии, свързани с експлоатацията на ново ядрено съоръжение;
  • Задължения в областта на Гаранциите за неразпространение на ядреното оръжие, свързани с провеждането на инспекции на територията на Република България, като съгласуване списъка с инспекторите на ЕК и съпровождане инспекторите на ЕК (при необходимост), включително задължения, произтичащи от прилагането на тристранни механизми за взаимодействие (ЕВРАТОМ- МААЕ- Република България ) в областта на Гаранциите.

Изпълнението на задълженията, произтичащи от Договора ЕВРАТОМ, по отношение безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения е обезпечено чрез Закона за безопасно използване на ядрената енергия и нормативните актове, приети на негово основание.

 

Участие в работните групи и комитети към институциите на Европейския съюз

 

Като член на Европейския съюз, Република България участва чрез свои представители в работните групи и комитети към институциите на Европейския съюз.

Представители на Република България в тези структури, разглеждащи въпроси, свързани с безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения са експерти от Агенцията за ядрено регулиране. На ниво председател и зам.-председател АЯР участва в работата на Група на високо ниво по въпросите на ядрената безопасност и управление на радиоактивните отпадъци (бившата High Level Group, понастоящем ENSREG). Групата е създадена с ограничен мандат с цел чрез намеса на най-високо ниво да се унифицира политическата рамка на дейността на националните органи, регулиращи безопасността при използване на ядрената енергия и йонизиращото лъчение. В подгрупата “Ядрена безопасност” на ENSREG участва ръководителят на дирекция “Регулиране на безопасността на ЯС” в АЯР.

Също на ниво зам.-председател АЯР участва в работата на Научно-техническия комитет на ЕВРАТОМ (STC). Ръководителят на дирекция “Радиационна защита и аварийна готовност” в АЯР е определен за представител на България по чл. 31 и чл. 37 на Договора ЕВРАТОМ. В работните групи към ЕК по въпросите на ядрената енергетика експерти на АЯР са включени в групата за управление и подпомагане на ядрените регулатори (RAMG), в системата за бързо уведомяване в случай на ядрена авария (ECURIE), по въпросите на прилагане на гаранциите на ЕВРАТОМ, в Консултативния комитет за изпълнение на директива 2006/117/ЕВРАТОМ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни материал и отработено ядрено гориво.

Действия към документ