HERCA

Асоциация на европейските органи по радиационна защита

http://www.herca.org

HERCA е създадена през 2007 г. по инициатива на френския регулиращ орган по ядрена безопасност (French Nuclear Safety Authority, ASN). Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) участва в работата на HERCA от основаването й. HERCA е доброволно сдружение, в което ръководни служители и председатели на регулиращи органи по радиационна защита от цяла Европа се стремят да определят общите проблеми и да предложат възможни практически решения. Дейността в работната програма на HERCA е насочена в две направления:

 • намиране на решения на значими регулаторни проблеми;
 • отговори на въпроси свързани с теми, нормативно постановени в Договора ЕВРОАТОМ.

http://www.herca.org/docstats.asp

Целта на HERCA е да поддържа и допринася за високото ниво на радиационната защита в цяла Европа. За постигне на тази цел, организацията работи по:

 • Изграждане и поддържане на мрежа от европейските регулаторни органи по радиационна защита;
 • Съдейства на националните регулиращи органи за взаимен обмен на опит и познания за най- добри практики;
 • Хармонизиране на съществуващите методики и практики и оформянето им в единен общ регулиращ подход за подобряване на радиационната защита. Утвърденият подход за приложение, отговарящ на най-съвременни изисквания се включва в нормативната уредба;
 • Обсъждане, анализиране и изразяване на мнение до изготвяне на консенсусно становище относно значими регулаторни проблеми.

HERCA се състои от ръководители, които имат капацитета да взимат решения или могат да влияят върху политиката на вземане на решения. Това е отличителна черта на HERCA спрямо други съществуващи организации в областта на радиационната защита. В зависимост от случая в HERCA ще имат възможност да взимат участие Европейската комисия и други заинтересовани страни. Асоциацията разполага с ресурси да разглежда отправени запитвания. Отговаря като изготвя препоръки, насоки и предписания. HERCA съдейства на отделни страни да осигуряват високи стандарти в областта на радиационната защита, като провежда проучвания и анализи в потенциални области за подобрение и способи за реализиране.

HERCA се управлява от “Съвет на ръководителите” и специализирани работни групи. Съветът на ръководителите е най-висшият орган за вземане на решения и включва представители на националните регулиращи органи. Дейността се извършва от пет специализирани работни групи, които са:

 • Работна група (РГ) “Ръководство по радиационна защита и външен персонал”;
 • РГ “Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за немедицински цели и практики”;
 • РГ “ИЙЛ за медицински цели ”;
 • РГ “Аварийни ситуации”;
 • РГ “Надзор на националните нива на “колективна доза” и дози, получени при медицински изследвания” .

В групите са включени експерти от различни регулиращи органи.
http://www.herca.org/workinggroups.asp

Действия към документ