МААЕ

Международна Агенция за Атомна Енергия

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е световният център за осъществяване на сътрудничество в ядрената област. Създадена е през 1957 г. в състава на ООН. Агенцията работи съвместно със своите страни – членки, които в момента наброяват 158, в три основни направления: контрол на ядрения материал, безопасност и сигурност при използването на ядрените енергия и разпространение на ядрената наука и технология. България е страна – съучредител на МААЕ и е пълноправен член от създаването й.

    Секретариатът на МААЕ е разположен във Виена (Австрия). Офиси на МААЕ има още в Женева (Швейцария), Ню Йорк (САЩ), Торонто (Канада) и Токио (Япония). МААЕ поддържа и изследователски лаборатории в Зайберсдорф (Австрия) и Монако и работи в тясно сътрудничество с университета в Триест (Италия).

     В секретариата на МААЕ работят 2400 експерти и технически персонал от повече от 90 страни, в т.ч. и от България.

    МААЕ се ръководи от Генерален директор – Юкия Амано (Япония) – и от 6 заместник-генерални директори, които ръководят следните департаменти:

    Департамент по мениджмънт – г-жа Мери Алис Хейуърд (САЩ)

    Департамент по ядрени науки и приложението им – г-н Алдо Малавази (Бразилия)

    Департамент по техническо сътрудничество – г-н Дажу Янг (Китай)

    Департамент по гаранциите – г-н Масимо Апаро (Италия)

    Департамент по ядрена енергетика – г-н Михаил Чудаков (Русия)

    Департамент по ядрена безопасност и сигурност – г-н Хуан Карлос Лентихо (Испания)

  Генералният директор на МААЕ е депозитар на следните по-важни международни споразумения и конвенции в областта на мирното използване на атомната енергия:

 • Споразумение по Гаранциите към Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО);
 • Допълнителен протокол към споразумението към ДНЯО;
 • Конвенция за ранно уведомяване в случай на ядрен инцидент;
 • Конвенция за оказване на помощ в случай на ядрен инцидент или радиологично въздействие;
 • Конвенция за ядрена безопасност;
 • Единна конвенция за безопасност при управление на отработено ядрено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;
 • Конвенция за физическа защита на ядрения материал;
 • Конвенция за гражданска отговорност при ядрена щета.

България е ратифицирала всички гореизброени нормативни актове.

    Програмата и бюджетът на международната агенция се определят от политическия й орган – Съвета на управляващите (СУ), който се състои от 35 страни – членки. Изборът на членове на СУ се извършва на всяка годишна Генерална конференция. България е член на СУ за периода 2011-2013 и досега е била избирана 9 пъти на ротационен принцип, като последния път е през 2001-2003.

    За своята дейност МААЕ се отчита на Общото събрание на ООН, а в определени случаи – и на Съвета за сигурност на ООН. Финансовите ресурси на Агенцията включват редовен бюджет и доброволни вноски, като редовният бюджет се състои от евро и доларова компонента. За 2018 г. размерът на редовния бюджет е € 321 554 570 и $ 48 434 235, а на доброволните вноски във Фонд „Техническо сътрудничество“ - € 85 665 000. Вноските на България за 2018 г. са € 128 960 и $ 19 210 в редовния бюджет и € 36 836 във Фонд „Техническо сътрудничество“, които се изплащат от бюджета на АЯР.

    България сътрудничи с МААЕ основно чрез национални и регионални проекти от програмите за Техническо сътрудничество на Департамента за техническо сътрудничество. По отделни проекти взаимодействие се осъществява и с Департаментите по ядрена безопасност и сигурност, ядрена енергетика и Департамента по ядрени науки и приложения. Инспектори от Департамента по гаранциите извършват редовни проверки за съответствието на деклариран и наличен ядрен материал в ядрените съоръжения на България.

    През годините националните проекти, които са изпълнявани са били в областта на ядрената безопасност, развитието на ядрената енергетика, приложението на ядрените технологии и ядрената наука в индустрията, медицината, селското стопанство и др. Регионалните, като цяло покриват същите области, но се изпълняват заедно с други страни от регион Европа за решаване на общи проблеми.

    През програмния цикъл 2018-2019 г. на Департамента за техническо сътрудничество България участва с 3 проекта:

 • Оценка на състоянието на закритите обекти на уранодобива в България и разработване на план – програма за решаване на въпросите, свързани с възстановяването на околната среда. Бенефициент е Министерство на икономиката. Бюджетът за целия цикъл е 183 000 евро;
 • Създаване на национална система за дозиметричен одит и програма за одит на качеството на дозимeтричните дейности в лъчелечението. Бенефициент е Националният център по радиобиология и радиационна защита, а бюджетът е 175 000 евро;
 • Повишаване на производителността и качеството на основни за земеделието на България хранителни култури. Бенефициент - Институт по зеленчукови култури – Марица, Пловдив с бюджет – 225 000 евро, като 185 000 евро ще бъдат осигурени от извънбюджетна сметка на МААЕ.

    Регионалните проекти, в които ще участва България през посочения цикъл са над 30.

    Агенцията за ядрено регулиране е официалният канал за осъществяване на връзка с МААЕ. Чрез АЯР на Секретариата на МААЕ се представят кандидатурите за специализации, научни посещения и обучение по програмите и проектите на Агенцията.

 

Действия към документ