ОИЯИ - Дубна

Обединен Институт за Ядрени Изследвания – Дубна

На 26 март 1956 г. в Москва е подписано Съглашение за създаване на първия международен център за научни изследвания на социалистическите страни — Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. На 23 септември с. г. Първата сесия на Комитета на пълномощните представители (КПП) на страните-членки (Албания, България, Социалистическа Република Виетнам, Германска Демократична Република, Китайска Народна Република, Корейска Народно-Демократична Република, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария. Чехословакия) приема Устава на ОИЯИ, който регламентира юридически дейността на института. 
   Към момента страни-членки на ОИЯИ са:
Азербайджан, Армения, Беларус, България, Виетнам, Грузия, Казахстан, Корейската народно-демократична република, Куба, Молдова, Монголия, Полша, Руската федерация, Румъния, Словакия, Узбекистан, Украйна и Чехия; асоциирани членове са: Унгария, Германия, Египет, Италия, Сърбия и Южна Африка.
   Съгласно устава целите и задачите на новата организация са:
Осигуряване на съвместно провеждане на теоретични и експериментални изследвания в областта на ядрената физика от учените на страните-членки;
Съдействие в развитието на ядрената физика на страните-членки чрез обмяна на опит и постижения в областта на теоретичните и експерименталните изследвания;
Поддържане на връзки с национални и международни научно-изследователски и други организации, съдействащи за развитието на ядрената физика и търсене на възможности за мирното използване на атомната енергия;
Съдействие за всестранното развитие на творческите способности на научно-изследователските кадри на страните-членки.
В устава на ОИЯИ се казва: „С цялата си дейност Институтът ще съдейства за използването на ядрената енергия единствено за мирни цели и за благото на цялото човечество".
За дейността на Института се изготвя и съгласува тематичен план, който ежегодно се представя на електронната страница на ОИЯИ.
   Институтът е създаден, за да обединява усилията, научния и материален потенциал на държавите-членки, с цел изучаване на основните свойства на материята. В продължение на 60 години ОИЯИ провежда широка гама от изследвания и подготвя научни кадри с най-висока квалификация. Сред тях са президенти на национални академии на науките, ръководители на най-големите центрове за ядрена физика, институти и университети на голяма част от държавите-
членки.
   Дейността на Института се основава на традициите на научни организации със световно признание, съоръжения и инфраструктури с уникални възможности, позволяващи решаването на реални проблеми в много области на съвременната физика, както и статута на международна междуправителствена организация.
   От 1956 г. до днес в ОИЯИ са работили над 500 българи, в това число 12 академика и член-кореспонденти на БАН, 56 професори и доктори на науките, 138 доцента и доктори. Защитени са 21 дисертации със степен „Доктор на науките“ и 84 дисертации със степен „Доктор“. С българско авторство и съавторство са публикувани над 4800 научни материали (8% от всички публикации на ОИЯИ). 57 български сътрудници са получили 51 премии на ОИЯИ.
   В момента националната група на българските сътрудници в ОИЯИ се състои от 36 специалисти. През годините акад. Г. Джаков, акад. Хр. Христов, проф. Ив. Златев ДФзН и проф. Цв. Вълов ДФМН са заемали длъжността „Заместник – директор“ на ОИЯИ.

Пълномощен представител на правителството на Р България е председателят на АЯР, в чиято помощ функционира Комисия за сътрудничество с ОИЯИ в състав:

Валерия Хаджидекова, проф. ДМН – НЦРРЗ
Владимир Димитров, проф. д-р – ФМИ – СУ
Димитър Младенов, доц. д-р – ФзФ – СУ
Димитър Тонев, проф. д-р – ИЯИЯЕ – БАН
Иван Ванков, проф. ДФзН – ИЯИЯЕ – БАН
Леандър Литов, проф. ДФзН – ФзФ - СУ
Милко Миланов, ст.н.с. д-р
Николай Стойчев Тончев, проф. ДФзН – ИФТТ – БАН
Ралица Станоева, доц. д-р – ЮЗУ
Савка Маринова, доц. д-р – ПУ
Стефан Генчев, инж. – БРВ-Физика, ИЯИЯЕ - БАН
Христо Найденски чл.-кор. ДВМН, ИМикБ - БАН
Чавдар Стоянов, чл.-кор. ДФзН – ИЯИЯЕ – БАН

 

Действия към документ