PHARE

Проекти по Програма ФАР

В рамките на сътрудничеството с ЕС по програмата PHARE, започнало през 2002 г., са реализирани следните проекти, по които АЯР е бенефициент:

  • Техническа обосновка на безопасността на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй и съответствието й с международните изисквания;
  • Оказване на помощ на АЯР в изграждане на капацитет в областта на разработване на регулиращи ръководства, изготвяне на оценки на безопасността, обучение на персонала и управление на качеството;
  • Оказване на помощ на АЯР при установяване на регулаторни изисквания на базата на Вероятностен Анализ на Безопасността за блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй;
  • Усъвършенстване на регулаторната инфраструктура в областта на превоза на радиоактивни материали включително предотвратяване на незаконния им трафик;
  • Усъвършенстване на регулаторната инфраструктура в областта на радиационната защита и прилагане на добрата европейска практика за безопасно управление на високоактивни източници на йонизиращи лъчения;
  • Развитие на българската нормативна уредба в областта на “NORM” и “TENORM”

От началото на 2007 година, съгласно решенията на ЕК, бяха създадени нови програмни инструменти с 5-годишен програмен цикъл, съответно IPA (Instrument for Pre-Accession) заместващо програмата PHARE и INSC (Instrument for Nuclear Safety Co-operation), заместващо TACIS. Със създаването на тези два нови инструмента се цели разширяването на кръга от страни, имащи възможност да получат съответната помощ в областите на повишаване на ядрената безопасност и радиационната защита. В качеството си на член на ЕС България ще участва вече като страна предоставяща помощ на страни извън Съюза.

Действия към документ