WENRA

Асоциация на западноевропейските органи за ядрено регулиране

 

Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране WENRA е създадена през 1999 г. като неправителствена организация с членове председателите и ръководни служители на регулиращите органи по ядрена безопасност на европейските страни, в които се експлоатират ЯЦ. Съгласно актуализирания мандат на WENRA от 2010 г., в стремежа си към подобряване на ядрената безопасност, Асоциацията има за цел да поддържа изградената мрежа от ръководители на регулиращите органи по ядрена безопасност в Европа, да съдейства за взаимната обмяна на опит и познания за най-добрите практики, да развива хармонизиран подход към безопасността и нейното регулиране и да обсъжда и изразява мнение по тези теми. Повече информация за политиката и дейностите на WENRA можете да намерите на уеб-страницата на организацията: www.wenra.org

Агенцията за ядрено регулиране членува във WENRA от м. март 2003 г. и участва в дейностите по хармонизация.

Хармонизиране на подходите към безопасността

За хармонизиране на подходите към безопасността в европейските страни, WENRA създаде две работни групи – едната за безопасност на ядрените централи (Reactor Harmonisation Working Group), а другата за безопасност при извеждане от експлоатация и управление на радиоактивни отпадъци и отработеното гориво (Working Group on Waste and Decommissioning). Целта на създаването им е непрекъснато подобряване на безопасността и намаляване на излишните различия между отделните страни, въпреки че се признаваше отсъствието на определени индикации, че нивото на безопасност, достигнато с най-новите национални изисквания в страните-членки на WENRA, е недостатъчно.

Мандатът на работните групи беше да анализират съществуващото положение и различните подходи към безопасността, да сравнят отделните национални регулиращи подходи със стандартите за безопасност на МААЕ, да определят различията и да предложат насоки за възможното им отстраняване, без това да влияе неблагоприятно върху крайно достигнатото ниво на безопасност. Предложенията би трябвало да се основават на най-добрите практики от най-съвременните изисквания за съществуващите ядрени централи и съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

Работните групи завършиха разработването на общи “референтни нива”, които имат за цел постигане на общ подход към ядрената безопасност в Европа. WENRA реши да публикува общите референтни нива и да покани заинтересованите страни да направят своите бележки и коментари по тях. Докладите с публикуваните референтни нива можете да изтеглите и оттук:
Harmonisation of Reactor Safety in WENRA Countries (1.05MB) PDF file
Decommissioning Safety, Reference Levels Report (320KB) PDF file
Waste and Spent Fuel Storage Safety, References Levels Report (325KB) PDF file

Специално по отношение на хармонизирането на подходите към безопасността на съществуващите ядрени централи, в работната група се проведе вътрешен критичен преглед (benchmarking) на самооценките на отделните страни за съответствие с референтните нива на нормативно установените изисквания и степента на изпълнението им на АЕЦ. Този процес е отразен в доклада на работната група “Report on Harmonisation of Reactor Safety in WENRA Countries” от м. януари 2006. Детайлните резултати от тази оценка, които не са публикувани в доклада, са предназначени за разработване на национални планове за действие и отчитане на изводите и последствията от проучването в по-широк обхват.

Action Plan for Harmonisation of Reactor Safety (69.3 KB) PDF file

Тези дейности в момента са в процес на изпълнение и в работната група за безопасност при извеждане от експлоатация и управление на радиоактивни отпадъци и отработеното гориво.

В допълнение към публикуваните от WENRA доклади, АЯР реши да постави на уеб-сайта си кратко представяне на националните резултати от прегледа и оценката на работната група за хармонизиране на подходите към ядрената безопасност по отношение на съответствието с референтните нива на нормативните изисквания и изпълнението им на АЕЦ.

Summary of the Bulgarian National Results (41.3KB) PDF file

В съответствие с предоставения от WENRA мандат през м. март 2008 г. работната група по хармонизиране безопасността на ядрените централи (RHWG) извърши пилотно проучване на безопасността на нови ядрени централи.

Проучването е насочено към ЯЦ, чиито проекти са в процес на разработване или са планирани за близко бъдеще и в този смисъл не се отнася за проекти на реактори от “четвърто поколение”. Като част от проучването са предложени квалитативни цели на безопасността на новите ЯЦ на основата на фундаменталните принципи на безопасност на МААЕ и на извършен преглед на наличните документи. Проучването обхваща и ограничен анализ на възможностите за бъдещо доразвиване, включително определяне на потенциалните области на подобряване на безопасността за постигане на определените цели, както и анализ на приложимостта за нови централи на референтните нива, разработени за съществуващите ЯЦ.

Резултатите от проучването са публикувани в Доклад за целите на безопасност на нови ЯЦ (268 KB) PDF file

„През периода 2012-2014 г. работната група по хармонизиране безопасността на ядрените централи RHWG преразгледа референтните нива за безопасност на експлоатиращите се ЯЦ с цел отчитане на поуките от аварията в японската централа „Фукушима – Даичи“. При прегледа бяха отчетени публикуваните от ENSREG препоръки и предложения, произтичащи от проведените стрес-тестове на европейските ЯЦ, стандартите по безопасност на МААЕ в процес на актуализация по същата причина, както и заключенията от Втората извънредна среща на договарящите се страни по Конвенцията за ядрена безопасност.

В резултат на извършения преглед на референтните нива, е добавена нова тема с референтни нива (Т - деветнадесета поред), която разглежда събития и опасности от природен произход. В останалите референтни нива са въведени изменения, с които изрично се изисква отчитането в оценката на безопасността на: съхраняваното отработено гориво; наличието на няколко (повече от един) реактора на площадката; действителните условия на площадката, които биха възникнали в резултат на аварии (включително предизвикани от природни явления); условия, по-тежки от тези, предвидени в проектните основи; както и осигуряването на работоспособността на оборудването, необходимо за изпълнение на действия при аварии.

Актуализираните референтни нива са публикувани в доклада “WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors” (640 KB) PDF file.

Действия към документ