Новини

 

Архив (новини по-стари от една година)


Нови форми-образци на Анкетен лист за издаване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения и Актуализиран анкетен лист за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения
26 юли 2018 г.
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения
16 юли 2018 г.
Агенцията за ядрено регулиране е домакин на обучение за регулаторни инспекции по време на експлоатация на АЕЦ
10 юли 2018 г.
Заместник-генералният директор на МААЕ Хуан Карлос Лентихо проведе работна среща в АЯР
6 юли 2018 г.
Водене на отчет и контрол и инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения
23 май 2018 г.
Представяне на VI Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Виена, 22 май 2018
23 май 2018 г.
АЯР участва в Ден на кариерата във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“
17 май 2018 г.
Председателят на АЯР награден с медал „За принос в международното сътрудничество“ по време на „Атомекспо 2018“
15 май 2018 г.
В АЯР започна международен семинар за използване на степенуван подход в инспекционната дейност
15 май 2018 г.
Дни на ОИЯИ в България
15 май 2018 г.
В АЯР ЗАПОЧНА СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯДРЕНИТЕ ЗНАНИЯ
23 Април 2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове след приключване на обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове: Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за без
19 март 2018 г.
В АЯР започва междурегионален курс за управление на РАО
6 Март 2018 г.
Заповед за продажба на движима вещ-частна държавна собственост
13 февруари 2018 г.
Нова наредба за радиационна защита
12 февруари 2018 г.
Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2020-2021
8 февруари 2018 г.
АЯР представи дейността си за 2017 година пред обществеността
17 януари 2018 г.
Пресконференция в АЯР
12 януари 2018 г.
Национален доклад на Република България относно участието в Европейската тематична партньорска проверка на тема „Оценка управлението на стареене на АЕЦ“
10 януари 2018 г.
От 01.01.2018 г. (с ПМС 308 от 20.12.2017г.) е в сила изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС №278 от 2013 г.
9 януари 2018 г.
Действия към документ