You are here: Home bg Новини Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита

Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита

 На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление до Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, проект на доклад до МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 03.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита 

Проект на доклад до Министерския съвет

Предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет