Вие сте тук: Начало Новини Проведени срещи на представителите на АЯР в рамките на 62-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия

Проведени срещи на представителите на АЯР в рамките на 62-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия

29 Септември 2018 г.

Подписване на 4-та рамкова програма за сътрудничество с МААЕ
На 19-ти септември бе подписана 4-та рамкова програма за сътрудничество на България с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Рамковите програми определят приоритетните области на оказване на помощ от страна на МААЕ на страните – членки. Те се подписват за период от 5 години, като инициативата е поставена от Международната агенция през 2001 г. В 4-та рамкова програма, обхващаща периода 2018 – 2023 г., нашата страна ще взаимодейства с МААЕ в областта на ядрената и радиационната безопасност, физическата защита на ядрени съоръжения, приложението на ядрените технологии в селското стопанство и здравеопазването и изграждане на компетентности.
Рамковата програма подписаха заместник – генералният директор на МААЕ и ръководител на Департамента по техническо сътрудничество г-н Дажу Янг и председателят на Агенцията за ядрено регулиране и ръководител на българската делегация за Генералната конференция ст.н.с. д-р Лъчезар Костов.

 

Подписване на Меморандум за разбирателство с унгарския регулиращ орган по ядрена безопасност
Също на 19-ти септември бе подписан Меморандум за разбирателство с унгарския регулиращ орган по ядрена безопасност. Подписването на Меморандума се реализира по взаимно решение на двете страни с цел задълбочаване на партньорството между двата регулиращи органа в специфичните за ядреното регулиране области. Меморандумът предвижда обмен на информация между страните в областта на проекти за изграждане на нови ядрени централи, изследвания, свързани с безопасността при лицензирането и регулаторния контрол на ядрени съоръжения, общи въпроси от ядрената сигурност и радиационна защита и физическата защита на високоактивни източници, аварийна готовност и реагиране, погребване, съхраняване, преработка на радиоактивни отпадъци. Меморандумът бе подписан от председателя на унгарския регулиращ орган по ядрена безопасност г-н Дюла Фихтингер и от председателя на Агенцията за ядрено регулиране и ръководител на делегацията ст.н.с. д-р Лъчезар Костов.

Среща с ръководството на Комисията за ядрено регулиране на САЩ
На 20-ти септември се проведе среща между ръководителя на Комисията за ядрено регулиране на САЩ (US NRC) г-жа Кристин Свиники и председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Целта на срещата бе обмен на информация по въпросите на ядрено регулиране в двете страни и тенденциите в бъдещото използване на ядрената енергетика в САЩ и България. Обсъдено бе и бъдещото използване на софтуерни продукти за нуждите на изследванията на ядрената безопасност.

Среща с ръководителя на гръцкия регулиращ орган
На 20-ти септември бе проведена среща с ръководителя на гръцката комисия за атомна енергия д-р Христос Хоусиадас и членове на гръцката делегация. Българската делегация се ръководеше от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Тема на разговорите бе аварийната готовност на двете страни в случай на ядрена авария включително обосновка на взимането на решения за действие, моделите на атмосферната дисперсия и използването на дронове за целите на радиологичното наблюдение. Двете страни се договориха за провеждане на съвместни посещения за опознаване дейността на съответните аварийни центрове.

Среща с ръководството на румънския регулиращ орган по ядрена безопасност
На 21-ви септември се проведе среща с ръководството на румънския регулиращ орган по ядрена безопасност (CNCAN). Бе обменена информация от общ интерес за двата регулатора в областта на инвестициите в ядрените енергийните сектори, образната диагностика в медицината, контрола на трансграничния трафик на източници на йонизиращи лъчения. Румънската страна прояви интерес към инсталацията за изгаряне на РАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и изрази желание за посещение на съоръжението. Отчетено бе доброто сътрудничество между АЯР и CNCAN и че традицията за съвместни инспекции трябва да продължи. Делегациите на двете страни се ръководеха от председателя на CNCAN г-н Родин Трайчу и от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов.

 

Действия към документ