Вие сте тук: Начало Новини С Постановление № 162 на Министерския съвет от 28.06.2019г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са приети изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗБИЯЕ (обн. ДВ. бр. 53 от 5.07.2019 г.)

С Постановление № 162 на Министерския съвет от 28.06.2019г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са приети изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗБИЯЕ (обн. ДВ. бр. 53 от 5.07.2019 г.)

 С Постановление № 162 на Министерския съвет от 28.06.2019г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са приети изменения и допълнения в Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.), Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.) и Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2015 г.)
 С промените се изпълняват мерки по Решение на МС № 704 от 05.10.2018 г. за трансформация на модела на административно обслужване, като информацията или документи, които са налични в Агенцията или при друг орган, ще се осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.
 Целта на промените е намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Действия към документ