Вие сте тук: Начало Новини Нова наредба за радиационна защита

Нова наредба за радиационна защита

12 февруари 2018 г.

 На 07.02.2018 г. Министерският съвет прие Наредба за радиационна защита, която отменя Наредбата за основните норми за радиационна защита и Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения.

Наредбата въвежда в националното законодателство разпоредбите на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ, като определя изискванията за радиационна защита при ситуации на планирано, съществуващо или аварийно облъчване.

Новата Наредба за радиационна защита влиза в сила след обнародването в “Държавен вестник”.

Действия към документ