Вие сте тук: Начало Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

     Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е независим специализиран орган на изпълнителната власт и има компетентност и правомощия, определени със Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

         АЯР (седалище и адрес на управление на АЯР: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69), се представлява от председателя ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, който съгласно ЗБИЯЕ осъществява държавното регулиране на дейности по безопасното използване на ядрена енергия и източници на йонизиращи лъчения.

   АЯР предоставя различни административни услуги, свързани с издаване на индивидуални административни актове и регулаторен контрол на дейностите, посочени в ЗБИЯЕ. Във връзка с това АЯР събира и обработва информация за физически лица, спазвайки нормативните изисквания за защита на личните данни и принципите за поверителност.

    АЯР, като администратор на лични данни, прилага вътрешни правила, инструкции, процедури и програми за обучение, с цел да гарантира защита на личните данни, в съответствие с нормативната уредба в тази област.

 

І. Лични данни, събирани и обработвани в АЯР

 

      Лични данни на физически лица, които:

 •  извършват дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения (лица, подложени на професионално облъчване), в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
 • притежават удостоверение за правоспособност за работа в ядрени съоръжения или с източници на йонизиращи лъчения и са преминали съответно специализирано обучение, съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия;
 • подлежат на медицинско наблюдение за допуск до работа в среда на йонизиращи лъчения, съгласно Наредбата за радиационна защита;
 • притежават индивидуални административни актове по смисъла на ЗБИЯЕ, които издава председателя на АЯР. 

     Личните данни, които събира и обработва АЯР, включват: собствени, бащини и фамилни имена на съответните лица, дати и място на раждане, адреси по лична карта, данни за завършено средно или висше образование, месторабота и заемани длъжности, професионални задължения и квалификация и трудов стаж, данни за служебни контакти.

    Лични данни на физически лица фигурират в публичните регистри, които АЯР поддържа съгласно чл. 27 от ЗБИЯЕ по отношение на:

 • лицензии и разрешения, издавани за дейности по чл. 15 от ЗБИЯЕ;
 • удостоверения за регистрация, издавани за дейности по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ;
 • уведомления за дейности по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ;
 • удостоверения за правоспособност по чл. 64 от ЗБИЯЕ за работа в ядрени съоръжения и за квалифицирани експерти по радиационна защита, издавани от председателя на АЯР.

АЯР не събира лични документи (или техни копия) и лични данни за финансово състояние, банкови сметки или други „чувствителни“ данни.

Лични данни на служители и на кандидати за постъпване на работа в АЯР

    АЯР събира информация, която включва следните данни: собствени, бащини и фамилни имена, дати и място на раждане, адреси на местоживеене, данни за завършено средно или висше образование, професионална квалификация, трудов стаж и други необходими данни.

 

ІІ. Прилагане на мерки за контрол на достъпа до помещения, свързани със събиране и съхраняване на лични данни

 

   Пропускателният режим и сигурността на помещенията с лични данни в АЯР се осъществява от служителите и чрез използване на подходящи за целта технически средства. Достъпът в помещенията с лични данни е ограничен и контролиран, за определени помещения и работни места се ползват персонални, магнитни или безконтактни карти.

   Активирането/деактивирането и контрола по използването на безконтактните карти, осигуряващи преминаването през техническите средства за контрол на достъпа, се осъществява само от оторизирани за това лица. Предоставянето на посетителски карти става след записване на същите в специален дневник. Строителни и ремонтни работи в АЯР може да извършват само под наблюдение от служител на АЯР.

    Всеки служител на АЯР има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време, както и в извънработно време по установен вътрешен ред.

    Достъпът на външни лица в АЯР става при следния ред:

 • в работно време - при предварително насрочени срещи, външните лица се допускат в сградата след потвърждение от служителя, с когото имат среща;
 • в извънработно време пропускането на външни лица в помещенията на АЯР става само с придружител.

    Забранено е допускането на:

 • външни лица, които не могат да обявят търсеното лице;
 • външни лица, които разпространяват или рекламират стоки или услуги, без съгласието на председателя на АЯР;
 • лица във видимо неадекватно състояние.

    АЯР осъществява видеонаблюдение за контрол на достъпа до помещения с ограничен достъп, свързани със защита на личните данни. Видеонаблюдение се осъществява и в общите части на административната сграда.

 

ІІІ. Разкриване на лични данни, сигурност и защита на личните данни

 

    Лични данни могат да бъдат разкрити от страна на АЯР само при обоснована необходимост и законово основание или след предварително съгласие на съответното физическо лице. Достъп до личните данни, съхранявани в АЯР, имат само служители, определени от председателя на АЯР.

    АЯР не търгува и не продава лични данни по никакъв повод и за никакви цели, включително статистически. АЯР гарантира, че физическите лица могат да упражняват всички свои права за защита на личните им данни, обработвани от АЯР.

    АЯР поддържа информационна сигурност и защита на личните данни, като се прилагат подходящи за целта технически и организационни мерки, предотвратяващи неоторизиран достъп до лични данни или загуба на лични данни.

    АЯР не събира и не обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, по никакъв начин и за никакви цели.

 

ІV. Запитвания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права по защита на личните данни

 

    Запитвания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права по отношение на личните данни могат да се адресират до АЯР чрез определеното за целта длъжностно лице по защита на личните данни.

Данни за контакт със служителя на АЯР по защита на личните данни:
Десислава Кирилова Петкова
Град София, бул.“Шипченски проход“ № 69
GSM: 0882641457
Телефон: 029406845
Електронен адрес: d.petkova@bnra.bg

За допълнителна информация по тази тема и често задавани въпроси, моля да посетите следния линк на Комисията за защита на личните данни на Република България:

https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1163
 

 

Действия към документ