Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2015 Разработване на проект на Наредба за основните норми и изисквания за радиационна защита с цел транспониране на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ в българското законодателство
Навигация
 

Разработване на проект на Наредба за основните норми и изисквания за радиационна защита с цел транспониране на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ в българското законодателство

4 септември 2015

Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Разработване на проект на Наредба за основните норми и изисквания за радиационна защита с цел транспониране на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ в българското законодателство“ с рег. № 9045617 на публичната покана в Портала за обществени поръчки в Агенция за обществени поръчки и дата на публикуване 04.09.2015 г.

Оферти се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на участника и предмета на поръчката.

Оферти могат да се подават до 17:30 ч. на 24.09.2015 г. на адрес: Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69, ет.3, стая 313, гр. София.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката и методиката за оценка са публикувани на профила на купувача www.bnra.bg.

Отварянето на офертите ще се състои на 25.09.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69.

Публична покана PDF file

Техническо задание PDF file

Методика за оценка PDF file

Проект на договор Word file

Разяснение по зададени въпроси Word file

Протокол от проведено заседание PDF file

Договор PDF file

Извършени плащания Word file

 

Действия към документ