Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2015 Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиране
Навигация
 

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиране

16 октомври 2015

Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиране” с рег. № 9046844 на публичната покана в Портала за обществени поръчки в Агенция за обществени поръчки и дата на публикуване 16.10.2015 г.

Оферти се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на участника и предмета на поръчката.

Оферти могат да се подават до 17:30 ч. на 30.10.2015 г. на адрес: Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69, ет.3, стая 313, гр. София.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката и методиката за оценка са публикувани на профила на купувача www.bnra.bg.

Отварянето на офертите ще се състои на 04.11.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69.

Публична покана PDF file

Техническо задание и методика за оценка PDF file

Проект на договор Word file

Протокол от проведено заседание PDF file

Договор PDF file

Извършени плащания Word file

 

 

Действия към документ